Podmienky používania

Platnosť od: máj 2018 

Vitajte na webových stránkach a online službách (ďalej súhrnne len ako „webové stránky“) prevádzkovaných spoločnosťou Prologis, Inc., jej pridruženými a dcérskymi spoločnosťami (ďalej súhrnne len ako „Prologis“) a tretími stranami vystupujúcimi v mene spoločnosti Prologis. Pred použitím webových stránok si prečítajte tieto podmienky (ďalej „podmienky používania“). Používaním webových stránok súhlasíte s podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, nie ste ochotní alebo ich nemôžete prijať, webové stránky prosím nepoužívajte.  

Aktualizácia podmienok používania 

Spoločnosť Prologis si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek úplne alebo čiastočne zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť akúkoľvek časť týchto podmienok používania zverejnením novej verzie podmienok používania na webových stránkach. Dátum, kedy došlo k zmenám, bude uvedený v hornej časti tejto webovej stránky. Zmeny v týchto podmienkach používania nadobudnú účinnosť zverejnením zmeny. Odporúčame tieto podmienky používania pravidelne kontrolovať. Ak po zverejnení zmien budete aj naďalej používať webové stránky, dávate tým najavo svoj súhlas s týmito zmenami. Spoločnosť Prologis môže kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť akúkoľvek časť webových stránok, a to vrátane dostupnosti ktorýchkoľvek funkcií webových stránok. Spoločnosť Prologis môže tiež, bez predchádzajúceho upozornenia a akejkoľvek zodpovednosti, stanoviť obmedzenia určitých funkcií a služieb alebo obmedziť váš prístup k webovým stránkam alebo ich častiam. Spoločnosť Prologis môže zrušiť oprávnenia, práva a licencie uvedené v týchto podmienkach používania. 

Zásady ochrany osobných údajov 

Aby ste pochopili naše postupy, preštudujte si prosím naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré tiež upravujú spôsob používania našich webových stránok. Zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas meniť, preto ich pravidelne a starostlivo čítajte. Vaše informácie a údaje z webových stránok môžu byť zhromažďované, používané, zverejňované a zdieľané v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a platnými zákonmi, predpismi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany údajov.  

Používanie webových stránok 

Všeobecné 

Udeľujeme vám oprávnenie používať webové stránky, ktoré však podlieha obmedzeniam uvedeným v týchto podmienkach používania. Používaním webových stránok súhlasíte s nasledujúcim: a) váš vek je 18 rokov alebo viac a máte oprávnenie a spôsobilosť na udelenie súhlasu s týmito podmienkami používania; b) poskytnete presné kontaktné a iné informácie požadované spoločnosťou Prologis a v prípade akejkoľvek zmeny týchto informácií ju ihneď ohlásite spoločnosti Prologis; c) webové stránky nebudete používať v rozpore so zákonmi, predpismi či súdnymi rozhodnutiami, ani na akýkoľvek nezákonný alebo protiprávny účel; d) webové stránky nebudete používať spôsobom, ktorý spoločnosť Prologis nezamýšľala; e) webové stránky nebudete používať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť spoločnosť Prologis, jej poskytovateľov služieb, pridružené spoločnosti alebo iné osoby; a f) budete dodržiavať akékoľvek ďalšie primerané požiadavky alebo obmedzenia, ktoré si vyžiada či stanoví spoločnosť Prologis. 

Používanie webových stránok je na vlastné riziko, a to vrátane rizika, že môžete byť vystavení verejným príspevkom (definícia pozri nižšie), ktoré sú urážlivé, neslušné, nepresné, zavádzajúce alebo inak nevhodné. Ak používate webové stránky v mene svojho zamestnávateľa, znamená to, že ste oprávnení prijať podmienky používania v mene zamestnávateľa. 

Zakázané použitie 

Je zakázané používať webové stránky spôsobom, ktorý: 

  • je nezákonný, výhražný, zastrašovací, násilný, urážlivý, nenávistný, hanobný, hanlivý, neslušný, klamlivý, podvodný, pácha krivdu, nemravný, vulgárny, rúhavý, obscénny alebo taký, aký spoločnosť Prologis podľa svojej vlastnej úvahy považuje za nevhodný pre tieto webové stránky; 
  • diskriminuje, obťažuje, prenasleduje, ponižuje, útočí alebo zastrašuje osobu alebo skupinu osôb
    z akéhokoľvek dôvodu, vrátane náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, etnického pôvodu, veku či zdravotného postihnutia;  
  • sa snaží získať neoprávnený prístup k webovým stránkam, ich počítačom, sieťam a údajom užívateľov alebo ktorý inak pozmeňuje používanie a prevádzkovanie týchto webových stránok či do nich zasahuje; 
  • predstavuje neprimerané či neúmerne veľké zaťaženie infraštruktúry spoločnosti Prologis, vrátane prenosu spamu či používania iných techník na zasielanie nevyžiadaných hromadných e-mailových správ; 
  • prenáša či obsahuje počítačové vírusy alebo iné rušivé, ničivé a škodlivé súbory alebo programy; 
  • inak porušuje tieto podmienky používania alebo iné pokyny a zásady spoločnosti Prologis alebo ktoré sú zverejnené na webových stránkach. 

Spoločnosť Prologis bude plne spolupracovať so všetkými orgánmi činnými v trestnom konaní a úradmi, ak
o to bude požiadaná či k tomu vyzvaná v rámci vyšetrovania užívateľov, ktorí porušili tieto podmienky. Ak to bude vyžadovať zákon, spoločnosť Prologis môže poskytnúť vyššie uvedeným orgánom a úradom vaše informácie (v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov). 

Nie sme povinní uplatňovať podmienky používania vo vašom mene proti inému užívateľovi. Hoci odporúčame, aby ste nám svoje prípadné podozrenie z porušenia podmienok používania iným užívateľom ohlásili, vyhradzujeme si právo vyšetrovať a podniknúť príslušné kroky podľa vlastného uváženia. 

Verejné príspevky 

Webové stránky môžu obsahovať diskusnú platformu (ďalej len „verejné fórum“) s interaktívnymi funkciami, ktoré vám a ostatným užívateľom umožňujú zverejňovať obsah, ako sú príbehy, komentáre, fotografie, názory, vlastné mená, e-mailové adresy, názvy spoločností a ďalšie informácie (ďalej len „verejné príspevky“). Verejné príspevky žiadnym spôsobom nekontrolujeme ani neschvaľujeme. Názory vyjadrené ostatnými užívateľmi na webových stránkach nepredstavujú naše vlastné názory či hodnoty. 

Ak chcete odoslať verejný príspevok, musíte najprv poskytnúť určité informácie o svojej osobe. Nesmiete poskytnúť osobné informácie, ktoré sú falošné, ani sa nesmiete vydávať za inú osobu či odosielať verejné príspevky v mene kohokoľvek iného než seba. Prečítajte si tiež prosím naše zásady ochrany osobných údajov. 

Ste zodpovední za obsah a následky svojich verejných príspevkov. Týmto vyhlasujete, že máte potrebné oprávnenia na používanie alebo schvaľovanie používania verejných príspevkov, ako je popísané v tomto dokumente. Týmto súhlasíte, že vaše verejné príspevky 1) neobsahujú materiál, ktorý je falošný, úmyselne zavádzajúci alebo klamlivý; 2) neobsahujú žiadne vulgarizmy či nemravnosti, vrátane skrytých vulgarizmov a nemravností; 3) neporušujú práva tretích strán vrátane autorského práva, ochranných známok, patentov, obchodného tajomstva, osobnostných práv, práv na súkromie, práva na zverejnenie či iných práv duševného vlastníctva; 4) neobsahujú materiál, ktorý je protiprávny, vrátane nenávistných prejavov, pornografický alebo ktorý zneužíva či inak poškodzuje maloletých; 5) neobsahujú akékoľvek osobné, finančné alebo iné informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu iného užívateľa či jeho polohy; 6) neobsahujú materiál, ktorý je komerčnej povahy vrátane reklamy, propagačných či marketingových materiálov, platených odkazov, provízneho marketingu (v angličtine: affiliate marketing), spamu pomocou odkazov či iného spamu, phishingu alebo nevyžiadaných správ; a 7) neporušujú a nenabádajú k porušovaniu zákonov či predpisov. 

Hoci v súvislosti s verejnými príspevkami môžete zverejniť vaše meno, e-mailovú adresu a/alebo názov spoločnosti, odporúčame vám nezverejňovať žiadne ďalšie informácie, ktoré by mohli slúžiť na identifikáciu vašej osoby. 

Informácie v rámci verejných príspevkov žiadnym spôsobom aktívne nesledujeme ani neupravujeme. Vyhradzujeme si však právo odstraňovať akékoľvek verejné príspevky, ktoré podľa nášho názoru nespĺňajú obsahové požiadavky uvedené v týchto podmienkach používania.

Ak si želáte odoslať sťažnosť, ktorá sa týka informácií či materiálov, ktoré nahrali iní užívateľa, obráťte sa na nás prostredníctvom našej kontaktnej stránky.

Právo spoločnosti Prologis používať verejné príspevky a návrhy 

Hoci si spoločnosť Prologis nenárokuje vlastníctvo žiadnych verejných príspevkov, ktoré môžete zverejniť na verejnom fóre, ani žiadnych myšlienok, návrhov či reakcií, ktoré spoločnosti Prologis poskytnete (ďalej len „návrhy“), odoslaním verejného príspevku alebo návrhu týmto súhlasíte a spoločnosti Prologis udeľujete celosvetové, trvalé, neodvolateľné, nevýhradné, prevoditeľné, postupiteľné a bezplatné právo a licenciu s možnosťou sublicencie na používanie, zobrazenie, obchodné využitie, reprodukciu, publikovanie, modifikáciu, distribúciu, vykonávanie a zverejňovanie verejných príspevkov a návrhov, sčasti alebo úplne, kdekoľvek a časovo neobmedzene, v akomkoľvek médiu vrátane tlačenej, digitálnej či inej komunikačnej formy, ktoré môžu existovať teraz či v budúcnosti, samostatne i spoločne s iným materiálom akéhokoľvek druhu alebo povahy, bez akéhokoľvek nároku na odmenu, a to aj po zrušení vášho prístupu k webovým stránkam z našej strany.  Bez obmedzenia vyššie uvedeného, spoločnosť Prologis bude mať právo používať, kopírovať, zobrazovať, vykonávať, distribuovať, modifikovať a formátovať verejné príspevky a návrhy akýmkoľvek spôsobom, ktorý určí. Odoslaním verejného príspevku alebo návrhu vyhlasujete a spoločnosti Prologis zaručujete, že máte všetky potrebné práva ku všetkým príspevkom a návrhom a k informáciám v nich obsiahnutým, a že tieto príspevky a návrhy neporušujú vlastnícke a iné práva tretích osôb alebo neobsahujú hanlivé, neoprávnené či inak nezákonné informácie. Voči spoločnosti Prologis a jej užívateľom sa neodvolateľne vzdávate všetkých nárokov či uplatnení osobnostných práv či pripisovaní práv týkajúcich sa vašich verejných príspevkov a návrhov.  

Spoločnosť Prologis a nadobúdatelia licencií môžu verejne zobrazovať reklamy a ďalšie informácie v blízkosti vašich verejných príspevkov alebo spoločne s nimi. Za túto reklamu nemáte nárok na odmenu. Spôsob, režim a rozsah takejto reklamy sa môžu zmeniť bez toho, aby ste na to boli osobitne upozornení.  

Použitie obsahu webových stránok 

Všetky informácie a obsah na webových stránkach sú poskytované v aktuálnom stave a bez akejkoľvek výslovnej či nevýslovnej záruky, a to vrátane nevýslovných záruk, záruk ohľadne podmienok obchodovateľnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia predpisov. 

Spoločnosť Prologis sa snaží poskytovať na webových stránkach presné a aktuálne materiály. Spoločnosť Prologis však neposkytuje žiadne záruky, podmienky, vyjadrenia a pod. pokiaľ ide o presnosť alebo včasnosť materiálu na webových stránkach. Spoločnosť Prologis nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo vynechania informácii na webových stránkach. Informácie a stanoviská obsiahnuté na webových stránkach poskytuje spoločnosť Prologis iba na informačné účely a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Nič na webových stránkach nepredstavuje investičnú, právnu daňovú alebo inú radu, ani neslúži ako informácia, na ktorú sa možno spoliehať pri investíciách či iných rozhodnutiach. Pred prijatím investičného rozhodnutia je nutné zabezpečiť si príslušné a konkrétne odborné poradenstvo.

Ďalšie webové stránky 

Pre váš komfort môže spoločnosť Prologis poskytovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Tieto webové stránky nie sú kontrolované spoločnosťou Prologis, neodkazujú na tieto podmienky používania a my nesledujeme, nerobíme žiadne vyhlásenie ani nenesieme zodpovednosť za obsah na webových stránkach tretích strán, vrátane produktov či služieb, ktoré sú na týchto webových stránkach tretích strán propagované alebo ponúkané na zakúpenie. Skutočnosť, že spoločnosť Prologis poskytla odkaz na takéto stránky, nesmie byť chápaná ako súhlas s ich obsahom. Ste zodpovedný za ochranu pred vírusmi a inými nebezpečnými prvkami, ktoré sa môžu vyskytovať na týchto webových stránkach. 

Cenné papiere spoločnosti Prologis 

Spoločnosť Prologis neposkytuje investičné poradenstvo prostredníctvom webových stránok a materiál na webových stránkach nesmie byť považovaný za ponuku na predaj či oslovovanie v súvislosti s kúpou akýchkoľvek cenných papierov spoločnosti Prologis. Ak sa rozhodnete využiť akýkoľvek materiál z webových stránok na zhodnotenie toho, či predať alebo kúpiť cenné papiere spoločnosti Prologis, uvedomte si, prosím, že materiál na webových stránkach odráža len historické výsledky spoločnosti a historické informácie, ktoré nemusia byť nutne ukazovateľom budúcich výsledkov spoločnosti. Pozrite časť „Dlhodobé vyhlásenie“ nižšie. 

Nič na týchto webových stránkach nepredstavuje ponuku na predaj alebo oslovovanie v súvislosti s kúpou cenných papierov súčasného či budúceho emitenta. Každá takáto ponuka alebo oslovenie sa učiní len v rámci transakcie registrovanej v súlade s požiadavkami Zákona o cenných papieroch z roku 1933 prijatého v USA (v angličtine: the Securities Act of 1933) v znení neskorších predpisov či inými zákonmi o cenných papieroch, prípadne v rámci transakcie, ktorá je od týchto požiadaviek oslobodená. My, t.j. naša spoločnosť, ani žiadni naši poradcovia, sprostredkovatelia, pridružené spoločnosti, partneri, členovia či zamestnanci, žiadnym spôsobom nezverejňujeme ani neručíme za presnosť či úplnosť informácií uvedených v tomto dokumente, ani nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek straty či škody vzniknuté následkom vynechania, neprimeranosti či nepresnosti uvedených informácií.

Dlhodobé vyhlásenie 

Webové stránky môžu obsahovať rôzne dlhodobé vyhlásenia a zahŕňať predpoklady týkajúce sa výkonu obchodných aktivít, budúcich výsledkov a vyhliadok spoločnosti Prologis a jej pridružených spoločností. Tieto dlhodobé vyhlásenia sú založené na aktuálnych očakávaniach a nie sú zárukou výsledkov spoločnosti. Vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré sú ťažko predvídateľné a sú mimo kontroly vedenia spoločnosti. Skutočný výkon a výsledky budú podliehať významným ekonomickým a iným faktorom, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky alebo udalosti budú značne odlišovať od tých, ktoré sú uvedené
v alebo vyplývajú z dlhodobých vyhlásení a súvisiacich predpokladov. Mnohé z týchto rizík a neistôt sú identifikované v správach spoločnosti Prologis pre Komisiu pre cenné papiere a burzu. Všetky takéto dlhodobé vyhlásenia (a akékoľvek iné datované materiály) hovoria len o stave v čase vytvorenia a spoločnosť Prologis upozorňuje čitateľov, aby sa na ne nespoliehali. Spoločnosť Prologis nie je povinná aktualizovať akékoľvek dlhodobé vyhlásenia na základe nových informácií, budúcich udalostí alebo inak. 

Autorské právo a ochranné známky spoločnosti Prologis 

Všetok obsah uvedený na webových stránkach, ako sú text, grafika, logá, ikony, obrázky a softvér, je majetkom spoločnosti Prologis alebo jej dodávateľov a je chránený autorskými právami, ochrannými známkami alebo zákonmi. Materiály na webových stránkach spoločnosti Prologis môžu byť získané výhradne pre vaše osobné použitie alebo v súvislosti s akýmkoľvek obchodným vzťahom medzi vami a spoločnosťou Prologis a môžu byť stiahnuté na vlastný pevný disk alebo odoslané na tlač výhradne na tento účel. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Prologis nemôžete kopírovať, upravovať ani distribuovať obsah webových stránok. Nič, čo je v tomto dokumente obsiahnuté, žiadnym spôsobom (nevýslovne, prezumovaním (v angličtine: by estoppel) alebo inak) neudeľuje žiadnu licenciu alebo právo k akémukoľvek patentu, ochrannej známky, či autorské alebo iné vlastnícke právo spoločnosti Prologis. Všetky práva sú vyhradené. 

Sťažnosti týkajúce sa autorského práva 

Autorský zákon digitálneho tisícročia (v angličtine: the Digital Millennium Copyright Act of 1998) z roku 1998 prijatý v USA (ďalej len „DMCA“) umožňuje autorom (príp. oprávneným osobám), ktorí sa domnievajú, že materiál na internete porušuje ich práva podľa autorského práva Spojených štátov amerických, žiadať postih. Ak v dobrej viere veríte, že materiál na webových stránkach porušuje vaše autorské práva, môžete nám zaslať žiadosť o odstránenie materiálu. 

Žiadosť musí obsahovať tieto informácie: a) fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene autora (príp. oprávnenej osoby); b) opis diela, ktorého ochrana autorským právom mala byť porušená; c) opis materiálu,
o ktorom tvrdíte, že porušuje právo, a kde na webových stránkach je tento materiál umiestnený; d) vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa; e) vaše vyhlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že použitie materiálu daným spôsobom nie je povolené autorom (príp. oprávnenou osobou), jeho zástupcom alebo zákonom; a (f) vaše čestné vyhlásenie pod sankciou vyplývajúcou z krivej prísahy, že informácie v oznámení sú presné a že ste autorom (príp. oprávnenou osobou) alebo ste oprávnení konať v mene autora. 

Túto žiadosť podľa DMCA je nutné zaslať na adresu: 

Prologis 
1800 Wazee Street, Suite 500
Denver, Colorado 80202 USA 
do rúk: General Counsel 

Hlásenie porušenia podmienok 

Ak sa na webových stránkach zobrazí niečo, o čom si myslíte, že porušuje podmienky používania, môžete nám to oznámiť prostredníctvom kontaktov uvedených v sekcii „Kontaktujte nás“. Nahlásenie obsahu nezaručuje, že tento obsah bude odobratý z webových stránok, vrátane verejného fóra. 

Preklad 

V záujme vášho komfortu môžu byť tieto podmienky používania preložené do iných jazykov. Záväzná verzia pre vaše vzťahy so spoločnosťou Prologis je verzia v anglickom jazyku. V prípade nezrovnalostí medzi verziami má vždy prednosť anglická verzia. 

Rozhodné právo 

Akýkoľvek spor vyplývajúci z vášho používania webových stránok alebo materiálu na nich obsiahnutého sa bude spravovať podľa zákonov štátu Colorado v Spojených štátoch amerických bez použitia kolíznych predpisov tohto štátu. Výhradnú súdnu právomoc nad všetkými nárokmi majú federálne a štátne súdy štátu Colorado. Prístupom k webovým stránkam vyjadrujete výslovný súhlas s osobnou jurisdikciou federálnych a štátnych súdov štátu Colorado. 

Zrušenie 

Spoločnosť Prologis môže kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez dôvodu zrušiť váš prístup
k webovým stránkam.  Nemáte nárok na postih a spoločnosť Prologis nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmto ukončením prístupu.  

Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade akéhokoľvek zrušenia týchto podmienok používania alebo prístupu k webovým stránkam zostanú všetky ustanovenia týchto podmienok používania týkajúce sa licenčných práv, záruk, mlčanlivosti alebo povinností ochrany osobných údajov, vlastníckych práv, obmedzenia zodpovednosti a povinnosti odškodnenia naďalej plne platné a účinné, vrátane práva spoločnosti Prologis používať vaše verejné príspevky a návrhy. 

Obmedzenie zodpovednosti 

Používanie webových stránok a materiálov z webových stránok  je na vlastné nebezpečenstvo. Webové stránky môžu byť upravované, aktualizované, prístup k nim prerušený alebo ich prevádzkovanie pozastavené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia alebo akýchkoľvek záväzkov. 

Spoločnosť Prologis nepreberá žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú vám, vášmu počítaču alebo vášmu inému majetku, ktorá vznikla v dôsledku prístupu a používania webových stránok alebo stiahnutím webových stránok alebo materiálu obsiahnutého na týchto webových stránkach. SPOLOČNOSŤ PROLOGIS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ANI DODÁVATELIA NIE SÚ ZODPOVEDNÍ VÁM ANI ŽIADNEJ INEJ OSOBE ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, PRÍKLADNÉ (v angličtine: exemplary) ALEBO REPRESÍVNE (v angličtine: punitive) ŠKODY A STRATY VZNIKNUTÉ Z UŠLÝCH ZISKOV (PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH), ŠKODY V SÚVISLOSTI SO STRATOU ÚDAJOV ALEBO PRERUŠENÍM OBCHODNEJ ČINNOSTI V RÁMCI WEBOVÝCH STRÁNOK, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ PROLOGIS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A OSOBY, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI A DODÁVATELIA SÚ SI VEDOMÍ MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. TIETO OBMEDZENIA SA VZŤAHUJÚ NA VŠETKY NÁROKY, VRÁTANE ZMLUVNÝCH A MIMOZMLUVNÝCH SÚKROMNOPRÁVNYCH NÁROKOV (AKO SÚ NÁROKY Z NEDBALOSTI, ZODPOVEDNOSTI ZA VÝROBOK A ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI). 

NIEKTORÉ ŠTÁTY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA NA VÁS TIETO OSOBITNÉ OBMEDZENIA NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. 

Odškodnenie 

Týmto spoločnosť Prologis, jej pridružené spoločnosti a zástupcov zbavujete zodpovednosti, súhlasíte s ich odškodnením a obhajovaním a tiež súhlasíte s tým, že im uhradíte akékoľvek škody, vrátane nákladov, záväzkov a poplatkov za právne služby, a škody z nárokov či požiadaviek tretích strán vzniknutých v súvislosti s nasledujúcim: 1) váš prístup k webovým stránkam a ich používanie; 2) porušenie podmienok používania
z vašej strany; 3) akékoľvek použitie vašich verejných príspevkov alebo návrhov spoločnosťou Prologis; 4) akékoľvek neoprávnené použitie vašich verejných príspevkov alebo návrhov tretími stranami po ich zverejnení; a/alebo 5) porušenia práva duševného vlastníctva alebo iného práva ktorejkoľvek fyzickej či právnickej osoby z vašej strany. Spoločnosť Prologis si vyhradzuje právo na vaše náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, v súvislosti s ktorou ste povinní nás odškodniť, a týmto súhlasíte, že budete spolupracovať pri našej obhajobe týchto nárokov. Súhlasíte s tým, že nebudete žiadnu takúto záležitosť riešiť mimosúdnou cestou bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Prologis. Spoločnosť Prologis vynaloží rozumné úsilie, aby vás na takýto nárok, žalobu alebo konanie upozornila, hneď ako sa o ňom dozvie. 

Kontaktujte nás 

Akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok používania smerujte prostredníctvom našej kontaktnej stránky. 

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.