Warunki Korzystania

Wejście w życie: maj 2018 r. 

Witamy na stronie i w usługach on-line (zwanych razem „Stronami”) udostępnianych przez Prologis, Inc. oraz jego spółki stowarzyszone i zależne (zwane razem „Prologis”), jak również przez podmioty trzecie w imieniu Prologis. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania („Warunki Korzystania”) zanim zaczną Państwo korzystać ze Stron. Korzystając ze Stron, wyrażają Państwo zgodę na wszystkie przedstawione poniżej warunki. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze Warunki Korzystania lub nie chcą albo nie mogą Państwo zobowiązać się do ich przestrzegania, prosimy nie korzystać ze Stron.  

Aktualizacje Warunków Korzystania 

Prologis zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania lub ich całości, według własnego uznania i w dowolnym momencie, poprzez zamieszczenie zrewidowanych Warunków Korzystania na Stronach i podanie daty ostatniej aktualizacji u góry niniejszej strony. Zmiany w Warunkach Korzystania obowiązują od chwili ich opublikowania. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszych Warunków Korzystania. Dalsze korzystanie ze Stron po wprowadzeniu zmian do Warunków Korzystania jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody. Prologis może w dowolnym momencie przerwać, zmienić, zawiesić lub zakończyć obsługę dowolnych elementów Strony, w tym dostępność niektórych funkcji Stron. Prologis może również ograniczyć niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć Państwa dostęp do Stron, częściowo lub całkowicie, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Prologis może cofnąć autoryzację, prawa i licencje przyznane w niniejszych Warunkach Korzystania. 

Polityka Prywatności 

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, która również reguluje sposób, w jaki korzystają Państwo ze Stron, aby zrozumieć zasady, jakimi się kierujemy. Polityka Prywatności może być co jakiś czas aktualizowana, dlatego należy przeglądać ją regularnie i starannie. Państwa informacje i dane ze Stron mogą być gromadzone, wykorzystywane, ujawniane i udostępniane zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującymi prawami, przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Korzystanie ze Stron 

Zasady ogólne

Zezwalamy na korzystanie przez Państwa ze Stron z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach Korzystania. Korzystając ze Stron potwierdzają Państwo, że: (a) ukończyli 18 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych, niezbędną aby zobowiązać się do przestrzegania niniejszych Warunków Korzystania; (b) udostępnią Państwo wszelkie wymagane przez Prologis dane kontaktowe i inne informacje oraz powiadomią Państwo Prologis o wszelkich zmianach w tych danych; (c) nie będą Państwo korzystać ze Stron w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy, regulacje lub nakazy sądowe, czy też w celach niezgodnych z prawem lub stanowiących nadużycie; (d) nie będą Państwo korzystać ze Stron w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; (e)  nie będą Państwo korzystać ze Stron w sposób który mógłby narazić na szkodę Prologis, jego dostawców lub jakikolwiek inny podmiot oraz (f) będą Państwo przestrzegać wszelkich innych uzasadnionych wymagań lub ograniczeń, których zażąda lub które wprowadzi Prologis. 

Ze Stron korzystają Państwo na własne ryzyko, w tym ryzyko, że natkną się Państwo na Publikowane Materiały (zdefiniowane poniżej), które będą obraźliwe, nieprzyzwoite, niedokładne, niestosowne lub w inny sposób nieodpowiednie. Korzystanie ze Stron w imieniu Państwa pracodawcy oznacza, że są Państwo uprawnieni do zaakceptowania Warunków Korzystania w imieniu pracodawcy. 

Niedozwolone Korzystani

Zabrania się korzystania ze Stron w sposób: 

  • niezgodny z prawem, stanowiący zagrożenie, zastraszający, obraźliwy, wrogi, oszczerczy, zniesławiający, ubliżający, zwodniczy, nieuczciwy, niedozwolony, niestosowny, wulgarny, bluźnierczy, obsceniczny lub w sposób, który Prologis według własnego uznania określi jako nieodpowiedni dla Stron; 
  • stanowiący szykanowanie, prześladowanie, nękanie, poniżanie, atakowanie lub zastraszanie osób lub grupy osób z jakichkolwiek względów, w tym ze względu na: religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;  
  • obejmujący próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Stron, komputerów, sieci lub danych użytkowników albo w inny sposób ingerujący lub zmieniający  sposób korzystania lub funkcjonowanie Stron; 
  • powodujący nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Prologis, poprzez  m.in. przesyłanie spamu lub korzystanie z innych niepożądanych metod masowego wysyłania wiadomości e-mail; 
  • przenoszący wirusy komputerowe lub inne pliki albo programy o zakłócającym lub szkodliwym działaniu; lub 
  • w inny sposób naruszający niniejsze Warunki Korzystania lub inne wytyczne albo polityki Prologis, czy też wytyczne i polityki zamieszczone na Stronach. 

Prologis będzie współpracować z wszelkimi funkcjonariuszami lub przedstawicielami organów ścigania, jeżeli zostanie o to poproszony lub jeżeli wymaga tego dochodzenie w sprawie użytkowników, którzy naruszyli Warunki Korzystania, oraz może ujawnić Państwa dane takim funkcjonariuszom lub przedstawicielom organów ścigania, jeżeli wymaga tego prawo (zgodnie z naszą Polityką Prywatności). 

Nie mamy obowiązku egzekwowania niniejszych Warunków Korzystania wobec innych użytkowników w Państwa imieniu. Choć zachęcamy Państwa do informowania nas, gdy podejrzewają Państwo, że inny użytkownik naruszył Warunki Korzystania, zastrzegamy sobie prawo do zbadania sprawy i podjęcia odpowiednich działań według własnego uznania. 

Publikowane Materiały 

Na Stronach może znajdować się forum dyskusyjne („Forum Publiczne”) zawierające interaktywne funkcje, dzięki którym użytkownicy mogą publikować takie materiały jak historie, komentarze, fotografie, opinie, imiona i nazwiska, adresy e-mail, nazwy przedsiębiorstw lub inne informacje („Publikowane Materiały”). Publikowane Materiały nie są weryfikowane ani zatwierdzane przez Prologis. Poglądy wyrażone na Stronach przez innych użytkowników nie odzwierciadlają naszych poglądów ani wyznawanych przez nas wartości. 

Zamieszczenie Publikowanych Materiałów będzie wymagało podania pewnych informacji na Państwa temat. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych, podawanie się za kogoś innego oraz zamieszczanie Publikowanych Materiałów w czyimś imieniu. Więcej informacji znajdą Państwo również w naszej Polityce Prywatności. 

Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za treść Państwa Publikowanych Materiałów oraz skutki ich zamieszczenia na Stronach. Potwierdzają Państwo, że Publikowane Materiały są Państwa własnością lub że mają Państwo niezbędne uprawnienia do korzystania lub zezwalania na korzystanie z Publikowanych Materiałów. Potwierdzają Państwo, że Państwa Publikowane Materiały: (i) nie zawierają informacji fałszywych, celowo wprowadzających w błąd lub zniesławiających; (ii) nie zawierają żadnych wulgaryzmów ani nieprzyzwoitych lub profanujących wyrażeń, w tym „ukrytych” wulgaryzmów, nieprzyzwoitych i profanujących wyrażeń; (iii) nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych, autorskich praw osobistych, ochrony danych osobowych, prawa do wizerunku lub innych praw własności intelektualnej lub praw własnościowych; (iv) nie zawierają materiałów niezgodnych z prawem, w tym mowy nienawiści, materiałów pornograficznych lub związanych z wykorzystywaniem nieletnich lub ze szkodą dla nich; (v) nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację lub zlokalizowanie innego użytkownika lub jego informacji finansowych; (vi) nie zawierają materiałów o charakterze komercyjnym, w tym np. reklam, materiałów promocyjnych lub marketingowych, płatnych linków, marketingu afiliacyjnego, spamu odnośnikami lub innych rodzajów spamu, phishingu lub niepożądanych wiadomości; a także (vii) nie naruszają ani nie zachęcają do naruszenia jakichkolwiek przepisów lub regulacji. 

Chociaż Państwa imię i nazwisko, adres e-mail lub nazwa firmy zamieszczone w Publikowanych Materiałach mogą być publikowane w związku z Publikowanymi Materiałami, odradzamy ujawnianie innych danych umożliwiających Państwa identyfikację w Publikowanych Materiałach. 

Nie zajmujemy się monitorowaniem ani edytowaniem informacji znajdujących się w Publikowanych Materiałach, jednak zastrzegamy sobie prawo do usuwania Publikowanych Materiałów, jeżeli naszym zdaniem nie spełniają one standardów dotyczących treści, określonych w niniejszych Warunkach Korzystania.

Jeżeli chcą Państwo złożyć skargę w związku z informacjami lub materiałami opublikowanymi przez innych użytkowników, prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą naszej strony kontaktowej.

Prawo Prologis do wykorzystywania Publikowanych Materiałów i Sugestii 

Chociaż Prologis nie rości sobie praw do jakichkolwiek Publikowanych Materiałów zamieszczonych przez Państwa na Forum Publicznym lub jakichkolwiek pomysłów, sugestii lub informacji zwrotnych, jakie mogą Państwo przekazać Prologis („Sugestie”), przesyłając Publikowane Materiały lub Sugestie, upoważniacie Państwo Prologis oraz przyznajecie mu wieczyste, nieodwołalnee, niewyłączne, zbywalne, przenoszalne w drodze przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot, nieodpłatne oraz podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję o charakterze ogólnoświatowym na wykorzystywanie, prezentowanie, komercjalizację, powielanie, publikowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie Publikowanych Materiałów i Sugestii, w całości lub częściowo, w dowolnej chwili oraz za pomocą dowolnych mediów, w tym wszelkich form komunikacji w postaci drukowanej, cyfrowej lub innych form komunikacji istniejących obecnie lub takich, które powstaną w przyszłości, czy to osobno, czy też w ramach jakichkolwiek materiałów o dowolnym charakterze, bez żadnej rekompensaty dla Państwa, nawet jeśli zablokujemy Państwa dostęp do Stron. Z zastrzeżeniem powyższego, Prologis przysługuje prawo do wykorzystywania, kopiowania, prezentowania, wykonywania, rozpowszechniania, modyfikowania oraz zmiany formatu Publikowanych Materiałów i Sugestii w dowolny sposób wybrany przez Prologis. Zamieszczając Publikowane Materiały i Sugestie, oświadczają Państwo i zapewniają Prologis, że posiadają Państwo niezbędne prawa do wszystkich udostępnianych przez Państwa Publikowanych Materiałów i Sugestii oraz do wszystkich zawartych w nich informacji, jak również że te Publikowane Materiały i Sugestie nie naruszają żadnych praw własnościowych ani innych praw osób trzecich i nie zawierają żadnych oszczerczych, niedozwolonych lub innych niezgodnych z prawem informacji. Nieodwołalnie zrzekają się Państwo wobec Prologis i innych użytkowników wszelkich roszczeń, prawa do egzekwowania autorskich praw osobistych lub przypisania autorstwa w związku z Państwa Publikowanymi Materiałami i Sugestiami.  

Prologis i jego licencjobiorcy mogą umieszczać reklamy i inne informacje w okolicy lub w obrębie Państwa Publikowanych Materiałów. Nie przysługuje Państwu żadne wynagrodzenie z tytułu takich reklam. Sposób, forma i zakres takich reklam może ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia użytkowników.  

Korzystanie z treści Stron 

Wszelkie informacje i treści znajdujące się na Stronach zamieszcza się „takimi jakimi są” oraz bez żadnych gwarancji, wyrażonych wprost bądź dorozumianych, w tym m.in. dorozumianych gwarancji, warunków lub gwarancji zdatności do handlu, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu oraz braku naruszenia. 

Prologis dąży do tego, aby materiały zamieszczane na Stronach były dokładne i aktualne. Jednakże, Prologis nie obowiązują żadne gwarancje, warunki, oświadczenia ani postanowienia dotyczące dokładności lub terminowości materiałów udostępnianych poprzez Strony. Prologis nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub pominięcia na Stronach. Prologis zamieszcza na Stronach informacje i opinie wyłącznie w celach informacyjnych i mogą one zostać zmienione bez uprzedzenia. Żadna z informacji znajdujących się na Stronach nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej lub innego rodzaju ani nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych lub innego rodzaju. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zasięgnąć odpowiedniej i konkretnej profesjonalnej porady.

Inne strony 

Dla Państwa wygody Prologis może udostępniać linki do stron należących do innych podmiotów. Strony te nie podlegają kontroli ze strony Prologis, nie podlegają niniejszym Warunkom Korzystania, a Prologis nie monitoruje tych stron, nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do tych stron, ani nie ponosi odpowiedzialności w związku z takimi stronami osób trzecich, w tym m.in. w związku z produktami lub usługami reklamowanymi lub dostępnymi w sprzedaży poprzez tego typu strony osób trzecich. Udostępnienie linków do takich stron przez Prologis nie stanowi aprobaty zamieszczonych na nich treści. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za ochronę przed wirusami oraz innymi szkodliwymi elementami, które mogą znajdować się na takich stronach. 

Papiery wartościowe Prologis 

Prologis nie korzysta ze Stron w celu świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, a materiały na Stronach nie stanowią ofert sprzedaży lub namowy do złożenia oferty nabycia, jakichkolwiek papierów wartościowych Prologis. Jeżeli zdecydują się Państwo wykorzystać jakiekolwiek materiały dostępne na Stronach, aby zdecydować, czy dokonać zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych Prologis, proszę pamiętać, że materiały na Stronach odzwierciedlają wyłącznie wyniki uzyskane w przeszłości oraz dane historyczne oraz że takie wyniki i dane niekoniecznie stanowią prognozę przyszłych wyników. Zob. sekcja „Oświadczenia dotyczące przyszłości” poniżej. 

Żadna z treści zawartych na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży ani namowy do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych od istniejącego emitenta lub emitenta, który zostanie utworzony. Wszelkie tego typu oferty lub namowy mogą przyjmować jedynie postać transakcji zarejestrowanych lub zwolnionych z obowiązku rejestracji, zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Zarówno Prologis, jak i nasi doradcy, agenci, spółki stowarzyszone, partnerzy, członkowie lub pracownicy, nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji odnośnie do dokładności i kompletności informacji znajdujących się w niniejszym dokumencie, ani nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z jakichkolwiek pominiętych, niedostatecznych lub niedokładnych informacji znajdujących się w niniejszym dokumencie.

Oświadczenia dotyczące przyszłości 

Na Stronach mogą znajdować się różne oświadczenia dotyczące przyszłości zawierające założenia dotyczące działań i przyszłych wyników Prologis oraz jego spółek stowarzyszonych, jak również prognozy dla nich. Te oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na bieżących oczekiwaniach i nie stanowią gwarancji osiągnięcia wyników. Oświadczenia są obarczone ryzykiem i niepewnością, których zarząd nie jest w stanie przewidzieć ani kontrolować. Rzeczywiste wyniki podlegają istotnym czynnikom, m.in. ekonomicznym, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki i zdarzenia będą znacznie różnić się od tych opisanych lub zasugerowanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości i powiązanych założeniach. Wiele z tych ryzyk i niepewności jest określonych w sprawozdaniach składanych przez Prologis do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Wszelkie oświadczenia dotyczące przyszłości (oraz inne materiały oznaczone datą) uwzględniają sytuację aktualną w chwili, gdy zostały opublikowane; Prologis radzi, aby nie polegać na nich w nadmiernym stopniu. Prologis nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości na podstawie nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub w innych przypadkach. 

Prawa autorskie i znaki towarowe Prologis 

Wszelkie treści znajdujące się na Stronach, takie jak tekst, grafiki, loga, ikony przycisków, obrazy i oprogramowanie, stanowią własność Prologis lub jego dostawców treści i są chronione prawami autorskimi, prawami znaków towarowych lub innymi przepisami. Materiały zamieszczane na Stronach przez Prologis mogą być pobierane wyłącznie do użytku osobistego lub w związku ze stosunkami służbowymi między Państwem a Prologis i mogą być zapisywane na dysku twardym lub przesyłane do drukarki wyłącznie w tym celu. Nie zezwala się na kopiowanie, modyfikowanie ani rozpowszechnianie treści Stron bez wyraźnej pisemnej zgody Prologis. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie przyznaje – domyślnie, poprzez estoppel lub w jakikolwiek inny sposób – jakichkolwiek licencji lub praw objętych jakimkolwiek patentem, znakiem towarowym, prawem autorskim lub innym prawem własnościowym Prologis. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Skargi związane z prawami autorskimi 

Ustawa Digital Millennium Copyright Act (DMCA) z 1998 r. przewiduje dla właścicieli praw autorskich możliwość ubiegania się o odszkodowanie, jeżeli ich zdaniem materiały pojawiające się w internecie naruszają ich prawa wynikające z prawa autorskiego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli w dobrej wierze uważają Państwo, że materiały dostępne na Stronach naruszają Państwa prawa autorskie, mogą Państwo wysłać do nas powiadomienie z prośbą o usunięcie tych materiałów. 

Powiadomienie musi zawierać następujące informacje: (a) fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; (b) opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone; (c) opis materiału, który rzekomo narusza te prawa oraz jego umiejscowienie na Stronach; (d) Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail; (e) oświadczenie, że w dobrej wierze uważają Państwo, że korzystanie z materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przez prawo; oraz (f) oświadczenie złożone przez Państwa pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w oświadczeniu są dokładne, a Państwo są właścicielami praw autorskich lub są upoważnieni do działania w imieniu właściciela praw autorskich. 

Powiadomienia DMCA, o których mowa w niniejszej sekcji, należy wysyłać na adres: 

Prologis
1800 Wazee Street, Suite 500
Denver, Colorado 80202 Stany Zjednoczone
ATTN: General Counsel 

Zgłaszanie naruszeń 

Jeżeli zobaczą Państwo na Stronach coś, co Państwa zdaniem narusza niniejsze Warunki Korzystania, mogą Państwo zgłosić to nam za pomocą poniższej sekcji „Kontakt”. Zgłoszenie wybranych treści nie gwarantuje, że zostaną one usunięte ze Stron, w tym z Forum Publicznego. 

Tłumaczenie 

Niniejsze Warunki Korzystania mogą zostać przetłumaczone na inne języki dla Państwa wygody. Jednak to wersja angielska reguluje Państwa stosunki z Prologis, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja angielska.

Obowiązujące przepisy 

Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Stron lub materiałów zawartych na Stronach będą rozstrzygane zgodnie z przepisami obowiązującymi w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez względu na treść przepisów kolizyjnych obowiązujących w tym stanie. Wszystkie roszczenia podlegają wyłącznej właściwości sądów federalnych i stanowych w stanie Kolorado. Wchodząc na Strony, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na poddanie się jurysdykcji osobowej sądów federalnych i stanowych w stanie Kolorado. 

Pozbawienie dostępu 

Prologis może pozbawić Państwa dostępu do Stron w dowolnym momencie, z każdego powodu lub bez wskazania powodu. Nie przysługuje Państwu w takim wypadku prawo do odwołania się, a Prologis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pozbawienia dostępu. 

Niezależnie od powyższych odmiennych postanowień, w przypadku rozwiązania niniejszych Warunków Korzystania lub pozbawienia Państwa dostępu do Stron wszystkie przepisy zawarte w niniejszych Warunkach Korzystania dotyczące praw licencyjnych, gwarancji, zobowiązań w zakresie zachowania poufności oraz ochrony prywatności, praw własnościowych, ograniczeńm odpowiedzialności oraz obowiązków odszkodowawczych pozostaną w pełnej mocy, w tym prawo Prologis do wykorzystywania Państwa Publikowanych Materiałów i Sugestii. 

Ograniczenie odpowiedzialności 

Ze Stron oraz materiałów na Stronach korzystają Państwo na własne ryzyko. Treści przedstawione na Stronach mogą być modyfikowane i aktualizowane, a ich publikacja przerwana, zawieszona lub zakończona w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności z tygo tytułu. 

Prologis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Państwa lub obejmujące Państwa komputer czy też inną własność na skutek wejścia na Strony, korzystania z nich, pobierania ich lub jakichkolwiek materiałów dostępnych na Stronach. ZARÓWNO PROLOGIS, JAK I JEGO SPÓŁKI STOWARZYSZONE, AGENCI, PRACOWNICY CZY TEŻ PODWYKONAWCY NIE PONOSZĄ WOBEC PAŃSTWA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIĄ, POŚREDNIĄ, UBOCZNĄ, SZCZEGÓLNĄ, NASTĘPCZĄ SZKODĘ LUB SZKODĘ, Z TYTUŁU KTÓREJ PRZYSŁUGUJE NAWIĄZKA ODSZKODOWAWCZA, LUB SZKODĘ WYNIKAJĄCĄ Z UTRACONYCH KORZYŚCI (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO), UTRATY DANYCH LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) W ZWIĄZKU ZE STRONAMI, NAWET JEŚLI PROLOGIS, JEGO SPÓŁKI STOWARZYSZONE, AGENCI, PRACOWNICY CZY TEŻ PODWYKONAWCY SĄ ŚWIADOMI MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OGRANICZENIA TE DOTYCZĄ WSZYSTKICH ROSZCZEŃ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ROSZCZEŃ KONTRAKTOWYCH I WYNIKAJĄCYCH Z CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH (TAKICH JAK NIEDBALSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT ORAZ BEZWZGLĘDNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYN NIEDOZWOLONY). 

NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA SZKÓD UBOCZNYCH LUB NASTĘPCZYCH, WÓWCZAS TE OGRANICZENIA MOGĄ PAŃSTWA NIE DOTYCZYĆ. 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Niniejszym zgadzają się Państwo zwolnić od odpowiedzialności, zrekompensować, chronić oraz zabezpieczyć Prologis, jego spółki stowarzyszone i agentów, również w odniesieniu do kosztów, wydatków i opłat prawnych, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami osób trzecich powstałymi w związku lub związanymi z: (a) Państwa dostępem do Stron oraz korzystaniem z nich; (ii) naruszeniem przez Państwa Warunków Korzystania; (iii) wykorzystywaniem Państwa Publikowanych Materiałów lub Sugestii przez Prologis; (iv) nieautoryzowanym wykorzystywaniem Państwa Publikowanych Materiałów lub Sugestii przez osoby trzecie, gdy Sugestie lub Publikowane Materiały zostały już opublikowane; lub/oraz (v) naruszeniem przez Państwa jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Prologis zastrzega sobie prawo do podjęcia, na Państwa koszt, wyłącznej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli w każdym przypadku, w którym są Państwo zobowiązani zwolnić nas od odpowiedzialności, a Państwo zgadzacie się współpracować z nami przy obronie takich roszczeń. Wyrażają Państwo zgodę, aby nie rozstrzygać takich spraw bez uprzedniej pisemnej zgody Prologis. Prologis dołoży wszelkich racjonalnych starań, aby powiadomić Państwa o takich roszczeniach, powództwach lub postępowaniach, gdy uzyska o nich informacje. 

Kontakt 

Wszelkie pytania związane z niniejszymi Warunkami korzystania należy kierować do nas za pomocą naszej strony Kontakt

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.