Podmínky užívání

Platnost od: květen 2018 

Vítejte na webových stránkách a online službách (dále souhrnně jen jako „webové stránky“) provozovaných společností Prologis, Inc. a jejími přidruženými a dceřinými společnostmi (dále souhrnně jen jako „Prologis“) a také třetími stranami vystupujícími jménem společnosti Prologis. Před užitím webových stránek si přečtěte tyto podmínky (dále „podmínky užívání“). Užíváním webových stránek souhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Jestliže s těmito podmínkami užívání nesouhlasíte, nejste ochotni či je nemůžete přijmout, webové stránky, prosím, neužívejte.  

Aktualizace podmínek užívání 

Společnost Prologis si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení kdykoliv změnit, upravit, přidat nebo odstranit jakoukoli část těchto podmínek užívání, a to zcela nebo zčásti, zveřejněním nové verze podmínek užití na webových stránkách. Datum, kdy došlo ke změnám, bude uvedeno v horní části této webové stránky. Změny v těchto podmínkách užívání nabydou účinnosti zveřejněním změny. Doporučujeme tyto podmínky užívání pravidelně kontrolovat. Jestliže po zveřejněných změnách budete i nadále užívat webové stránky, dáváte tím najevo svůj souhlas s těmito změnami. Společnost Prologis může kdykoli ukončit, změnit, pozastavit nebo přerušit jakýkoliv aspekt webových stránek, a to včetně dostupnosti kterýchkoliv funkcí webových stránek. Společnost Prologis může také, bez předchozího upozornění či jakékoliv odpovědnosti, stanovit omezení určitých funkcí a služeb nebo omezit váš přístup k webovým stránkám či jejich částem. Společnost Prologis může zrušit oprávnění, práva a licence zde uvedené. 

Zásady ochrany osobních údajů 

Prostudujte si, prosím, naše zásady ochrany osobních údajů, které vám pomohou pochopit naše praktické postupy a upravují způsob užívání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit, proto je pravidelně a pečlivě čtěte. Vaše informace a údaje z webových stránek mohou být shromažďovány, používány, zveřejňovány a sdíleny v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony, předpisy a nařízeními týkajících se ochrany údajů.  

Užívání webových stránek

Obecné 
Udělujeme vám oprávnění užívat webové stránky, jež však podléhá omezením uvedeným v těchto podmínkách užívání. Užíváním webových stránek souhlasíte s následujícím: a) váš věk je 18 let nebo více a máte pravomoc a způsobilost k udělení souhlasu s těmito podmínkami užívání; b) poskytnete přesné kontaktní a jiné informace požadované společností Prologis a v případě jakékoliv změny v těchto informacích ji ihned ohlásíte společnosti Prologis; c) webové stránky nebudete užívat v rozporu se zákony, předpisy či soudními rozhodnutími, ani k jakémukoliv nezákonnému či protiprávnímu účelu; d) webové stránky nebudete užívat způsobem, který společnost Prologis nezamýšlela; e) webové stránky nebudete užívat způsobem, který by mohl poškodit společnost Prologis, její poskytovatele služeb, její přidružené společnosti nebo jiné osoby; a f) budete dodržovat jakékoliv další přiměřené požadavky nebo omezení, které si vyžádá či stanoví společnost Prologis. 

Užívání webových stránek je na vaše vlastní riziko, včetně rizika, že můžete být vystaveni veřejným příspěvkům (jak je definováno níže), které jsou urážlivé, neslušné, nepřesné, závadné nebo jinak nevhodné. Užíváte-li webové stránky jménem svého zaměstnavatele, znamená to, že jste oprávněni přijmout podmínky užívání jménem zaměstnavatele. 

Zakázaná užití 
Je zakázáno užívat webové stránky způsobem, který: 

  • je nezákonný, výhružný, zastrašující, násilný, urážlivý, nenávistný, hanobící, hanlivý, neslušný, klamavý, podvodný, nemravný, vulgární, rouhavý, obscénní nebo takový, jaký společnost Prologis dle své výhradní úvahy považuje za nevhodný pro tyto webové stránky; 
  • diskriminuje, obtěžuje, pronásleduje, ponižuje, útočí nebo zastrašuje osobu či skupinu osob na jakémkoli základě, včetně náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, věku či zdravotního postižení;  
  • se snaží získat neoprávněný přístup k webovým stránkám, jejich počítačům, sítím nebo údajům uživatelů nebo který jinak pozměňuje užívání nebo provozování těchto webových stránek či do nich zasahuje; 
  • představuje nepřiměřené či neúměrně velké zatížení infrastruktury společnosti Prologis, včetně přenosu spamu či používání jiných technik k zasílání nevyžádaných hromadných e-mailových zpráv; 
  • přenáší či obsahuje počítačové viry nebo jiné narušující, ničivé nebo škodlivé soubory či programy; 
  • jinak porušuje tyto podmínky užívání nebo jiné pokyny a zásady společnosti Prologis nebo které jsou zveřejněné na webových stránkách. 

Společnost Prologis bude plně spolupracovat se všemi úřady či orgány činnými v trestním řízení, bude-li o to požádána či k tomu vyzvána v rámci vyšetřování uživatelů, kteří porušili tyto podmínky. Bude-li to vyžadovat zákon, společnost Prologis může poskytnout výše uvedeným orgánům a úřadům vaše informace (v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů). 

Nejsme povinni vymáhat vaším jménem podmínky užívání proti jinému uživateli. Přestože doporučujeme, abyste nám své případné podezření z porušení podmínek užívání jiným uživatelem ohlásili, vyhrazujeme si právo vyšetřovat a podniknout příslušné kroky dle vlastního uvážení. 

Veřejné příspěvky

Webové stránky mohou obsahovat diskuzní platformu (dále jen „veřejné fórum“) s interaktivními funkcemi, které vám a ostatním uživatelům umožňují zveřejňovat materiály, jako jsou příběhy, komentáře, fotografie, názory, vlastní jméno, e-mailové adresy, názvy společností a další informace (dále jen „veřejné příspěvky“). Veřejné příspěvky nijak neověřujeme ani neschvalujeme. Názory vyjádřené ostatními uživateli na webových stránkách nepředstavují naše vlastní názory či hodnoty. 

Chcete-li odeslat veřejný příspěvek, musíte nejprve poskytnout informace o své osobě. Nesmíte poskytnout nepravdivé osobní informace, ani se nesmíte vydávat za jinou osobu či odesílat veřejné příspěvky jménem kohokoliv jiného než sebe. Přečtěte si také, prosím, naše zásady ochrany osobních údajů. 

Jste zodpovědní za obsah a následky svých veřejných příspěvků. Tímto prohlašujete, že máte potřebná oprávnění k užívání a zmocnění k užívání veřejných příspěvků, jak je popsáno v tomto dokumentu. Tímto souhlasíte, že vaše veřejné příspěvky (i) neobsahují materiál, který je nepravdivý, úmyslně zavádějící nebo klamavý; (ii) neobsahují vulgarity či nemravnosti, včetně zastřených vulgarit a nemravností; (iii) neporušují práva třetích stran, včetně autorského práva, ochranných známek, patentů, obchodních tajemství, osobnostních práv, práv na soukromí, práv na zveřejnění či jakýchkoliv jiných práv duševního vlastnictví nebo majetkových práv; (iv) neobsahují materiál, který je protiprávní, včetně verbálních útoků, pornografický nebo který zneužívá či jinak poškozuje nezletilé osoby; (v) neobsahují jakékoliv osobní identifikovatelné, finanční či jiné informace, které mohou být použity k identifikaci jiného uživatele či jeho lokalizaci; (vi) neobsahují materiál, který je komerční povahy, včetně například reklamy, propagačních či marketingových materiálů, placených odkazů, partnerského marketingu (v angličtině: affiliate marketing), spamu pomocí odkazů či jiného spamu, phishingu nebo nevyžádaných zpráv; nebo (vii) neporušují nebo nepodporují porušování zákonů či právních předpisů. 

Přestože ve spojení s veřejnými příspěvky může být zveřejněno vaše jméno, e-mailová adresa a/nebo název společnosti, doporučujeme vám nezveřejňovat žádné další informace, které by mohly sloužit k identifikaci vaší osoby. 

Informace v rámci veřejných příspěvků aktivně nesledujeme ani neupravujeme. Vyhrazujeme si však právo odstranit jakýkoliv veřejný příspěvek, který dle našeho názoru nesplňuje požadavky na obsah uvedené v těchto podmínkách užívání.

Přejete-li si podat stížnost ohledně informací či materiálů, který nahráli jiní uživatele, kontaktujte nás prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo společnosti Prologis používat veřejné příspěvky a návrhy 

Přestože společnost Prologis nenárokuje vlastnictví jakýchkoliv veřejných příspěvků, které můžete zveřejnit ve veřejném fóru, ani žádných myšlenek, návrhů či reakcí, které společnosti Prologis poskytnete (dále jen „návrhy“), odesláním veřejného příspěvku či návrhu tímto souhlasíte a udělujete společnosti Prologis celosvětové, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní, převoditelné, postupitelné a bezplatné právo a licenci, s možností sublicence, k užívání, zobrazení, obchodnímu využití, reprodukci, publikování, modifikaci, distribuci, provádění a zveřejňování veřejných příspěvků a návrhů, zčásti nebo zcela, kdekoliv a bez časového omezení, v jakémkoliv médiu, včetně tištěné, digitální či jiné komunikační formy, které může existovat nyní či v budoucnosti, samostatně, společně či jako část jiného materiálu jakéhokoliv druhu či povahy, a to bez jakéhokoliv nároku na odměnu, a to i v případě zrušení vašeho přístupu k webovým stránkám z naší strany.  Bez omezení výše uvedeného, společnost Prologis bude mít právo používat, kopírovat, zobrazovat, provádět, distribuovat, upravovat a formátovat veřejné příspěvky a návrhy jakýmkoli způsobem, který určí. Odesláním veřejného příspěvku nebo návrhu prohlašujete a společnosti Prologis a zaručujete, že máte veškerá potřebná práva ke všem příspěvkům a návrhům, které poskytujete, a ke všem informacím, které tyto veřejné příspěvky a návrhy obsahují, a že tyto příspěvky a návrhy neporušují vlastnická a jiná práva třetích osob nebo neobsahují hanlivé, neoprávněné či jinak nezákonné informace. Neodvolatelně se vzdáváte všech nároků a uplatnění osobnostních práv vůči společnosti Prologis a jejím uživatelům či přičítání práv týkajících se vašich veřejných příspěvků a návrhů.  

Společnost Prologis a její držitelé licencí mohou veřejně zobrazit reklamy a další informace v blízkosti vašich veřejných příspěvků nebo společně s nimi. Za tuto reklamu nemáte nárok na odměnu. Způsob, režim a rozsah takové reklamy se mohou změnit bez toho, aniž byste na to byli speciálně upozorněni.  

Užití obsahu webových stránek 

Veškeré informace a obsah na webových stránkách jsou poskytovány v aktuálním stavu a bez jakékoli záruky, ať již vyjádřené výslovně či nevýslovně, včetně předpokládaných záruk, podmínek obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel a neporušení předpisů. 

Společnost Prologis se snaží poskytovat na webových stránkách přesné a aktuální materiály. Společnost Prologis však neposkytuje žádné záruky, podmínky, vyjádření apod., pokud jde o přesnost nebo včasnost materiálu poskytovaného prostřednictvím webových stránek. Společnost Prologis nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí informací na webových stránkách. Informace a názory obsažená na webových stránkách poskytuje společnost Prologis pouze pro informační účely a mohou se měnit bez předchozího upozornění. Nic na webových stránkách nepředstavuje investiční, právní, daňovou nebo jinou radu, ani neslouží jako informace, na které je možné se spoléhat při investicích či jiných rozhodnutích. Před přijetím investičního rozhodnutí je nutné si zajistit příslušné a konkrétní odborné poradenství.

Další webové stránky 

Pro vaše pohodlí může společnost Prologis poskytnout odkazy na webové stránky jiných společností. Tyto webové stránky nejsou kontrolované společností Prologis, neodkazují na tyto podmínky užívání a my nesledujeme ani neneseme odpovědnost za obsah na webových stránkách třetích stran, včetně produktů či služeb, které jsou na těchto webových stránkách třetích stran propagovány nebo nabízeny k zakoupení. Skutečnost, že společnost Prologis poskytla odkaz na takové stránky, nesmí být vyložena jako souhlas s jejich obsahem. Za vlastní ochranu před viry a jinými nebezpečnými prvky, které se mohou vyskytovat na těchto webových stránkách, nesete vlastní odpovědnost. 

Cenné papíry společnosti Prologis 

Společnost Prologis neposkytuje investiční poradenství prostřednictvím webových stránek a materiál na webových stránkách nesmí být považován za nabídku k prodeji či oslovení s nabídkou ke koupi jakýchkoliv cenných papírů společnosti Prologis. Jestliže se rozhodnete využít jakýkoli materiál z webových stránek k hodnocení toho, zda prodat či koupit cenné papíry společnosti Prologis, uvědomte si prosím, že materiál na webových stránkách odráží pouze historické výsledky společnosti a historické informace, které nemusí být nutně ukazatelem budoucích výsledků společnosti. Viz část „Výhledová prohlášení“ níže. 

Nic na těchto webových stránkách nepředstavuje nabídku k prodeji či oslovení s nabídkou ke koupi cenných papírů stávajícího či budoucího emitenta. Každá taková nabídka či oslovení budou učiněny pouze v rámci transakce zaregistrované v souladu s požadavky zákona o cenných papírech z roku 1933 přijatého v USA (v angličtině: Securities Act of 1993), ve znění pozdějších předpisů, či jinými zákony o cenných papírech, případně v rámci transakce, která je od těchto požadavků osvobozená. My, tj. naše společnost, ani žádní naši poradci, prostředníci, přidružené společnosti, partneři, členové či zaměstnanci, nečiníme žádná prohlášení ani nijak neručíme za přesnost či úplnost informací zde uvedených, ani nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody utrpěné následkem opomenutí, nepřiměřenosti či nepřesnosti uvedených informací.

Výhledová prohlášení 

Webové stránky mohou obsahovat různá výhledová prohlášení a zahrnovat předpoklady týkající se operací, budoucích výsledků a vyhlídek společnosti Prologis a jejích přidružených společností. Tato výhledová prohlášení jsou založena na aktuálních očekáváních a nejsou zárukou jakýchkoliv výsledků společnosti. Prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, které je obtížné předvídat a které jsou mimo kontrolu vedení společnosti. Skutečný výkon a výsledky budou podléhat významným ekonomickým a jiným faktorům, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky nebo události budou odlišovat od těch, které jsou uvedeny ve výhledových prohlášeních a souvisejících předpokladech. Mnohé z těchto rizik a nejistot jsou identifikované ve zprávách společnosti Prologis pro Komisi pro cenné papíry a burzy. Všechna taková výhledová prohlášení (a jakékoliv jiné datované materiály) hovoří pouze o stavu k datu vytvoření a společnost Prologis upozorňuje čtenáře, aby se na ně nespoléhali. Společnost Prologis není povinna aktualizovat jakékoliv výhledové prohlášení na základě nových informací, budoucích událostí nebo jinak. 

Autorské právo a ochranné známky společnosti Prologis 

Veškerý obsah uvedený na webech, jako jsou text, grafika, loga, ikony, obrázky a software, je majetkem společnosti Prologis nebo jejích dodavatelů a je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami nebo právními předpisy. Materiály na webových stránkách společností Prologis mohou být získány výhradně pro vaše osobní užití nebo v souvislosti s jakýmkoli obchodním vztahem mezi vámi a společností Prologis a mohou být staženy na váš vlastní pevný disk nebo odeslány na tisk výhradně k tomuto účelu. Bez výslovného písemného svolení společnosti Prologis nesmíte kopírovat, upravovat ani distribuovat obsah webových stránek. Nic, co je v tomto dokumentu obsaženo žádným způsobem (nevýslovně nebo jinak) neuděluje žádnou licenci či právo k jakémukoliv patentu, ochranné známce, autorskému či jinému vlastnickému právu společnosti Prologis. Všechna práva jsou vyhrazena. 

Stížnosti týkající se autorských práv 

Zákon o autorských právech digitálního tisíciletí z roku 1998 přijatý v USA (dále jen „DMCA“) (v angličtině: The Digital Millennium Copyright Act of 1998) umožňuje majitelům autorských práv, kteří se domnívají, že materiál na internetu porušuje jejich práva podle autorského práva Spojených států amerických, žádat postih. Pokud v dobré víře věříte, že materiál na webových stránkách porušuje vaše autorská práva, můžete nám zaslat žádost o odstranění materiálu. 

Žádost musí obsahovat tyto informace: a) fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem majitele autorského práva; b) popis díla, jehož ochrana autorským právem měla být porušena; c) popis materiálu, o kterém tvrdíte, že porušuje právo, a kde je tento materiál umístěn na webových stránkách; d) vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa; e) vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že užití materiálu daným způsobem není povoleno majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a (f) vaše čestné prohlášení, pod sankcí plynoucí z křivé přísahy, že informace v oznámení jsou přesné a že jste majitelem autorských práv nebo oprávněni jednat jménem majitele autorských práv. 

Tuto žádost dle DMCA je nutné zaslat na adresu: 

Prologis 
1800 Wazee Street, Suite 500
Denver, Colorado 80202 USA 
K rukám: General Counsel 

Hlášení porušení podmínek 

Pokud se na webových stránkách zobrazí něco, o čem si myslíte, že porušuje podmínky užívání, můžete nám to oznámit prostřednictvím kontaktů uvedených v sekci „Kontaktujte nás“ níže. Nahlášení obsahu nezaručuje, že bude tento obsah odebrán z webových stránek, včetně veřejného fóra. 

Překlad 

Pro vaše pohodlí mohou být Tyto podmínky užívání přeloženy do jiných jazyků. Závaznou verzí pro vaše vztahy se společností Prologis je verze v anglickém jazyce. V případě nesrovnalostí mezi verzemi má vždy přednost anglická verze. 

Rozhodné právo 

Jakýkoli spor vzniklý z užívání webových stránek nebo materiálu na nich obsaženého bude rozhodnut podle zákonů státu Colorado ve Spojených státech amerických, bez použití zásad kolizních předpisů tohoto státu. Federální a státní soudy státu Colorado mají výhradní soudní pravomoc nad všemi souvisejícími nároky.  Přístupem k webovým stránkám vyjadřujete výslovný souhlas s osobní jurisdikcí federálních a státních soudů státu Colorado. 

Ukončení 

Společnost Prologis může kdykoli zrušit váš přístup k webovým stránkám, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu.  Nemáte nárok na postih a společnost Prologis nenese v souvislosti se zrušením přístupu žádnou odpovědnost.  

Bez ohledu výše uvedené, v případě jakéhokoliv ukončení těchto podmínek užívání nebo zrušení přístupu k webovým stránkám budou všechna ustanovení těchto podmínek užívání týkající se licenčních práv, záruk, mlčenlivosti nebo povinností ochrany osobních údajů, vlastnických práv, omezení odpovědnosti a povinnosti odškodnění nadále plně platná a účinná, včetně práva společnosti Prologis používat vaše veřejné příspěvky a návrhy. 

Omezení odpovědnosti 

Užívání webových stránek a materiálů z webových stránek je na vaše vlastní nebezpečí. Webové stránky mohou být upravovány, aktualizovány, přerušovány, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění nebo bez jakékoliv odpovědnosti. 

Společnost Prologis nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou vám, vašemu počítači nebo vašemu jinému majetku, která vznikla v důsledku přístupu, užívání nebo stáhnutí webových stránek nebo materiálů obsažených na těchto webových stránkách, nebo jejich stažením. SPOLEČNOST PROLOGIS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI, ZAMĚSTNANCI ANI DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNÍ VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, PŘÍKLADNÉ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY ČI ZTRÁTY VZNIKLÉ Z UŠLÝCH ZISKŮ (PŘÍMÝCH ČI NEPŘÍMÝCH), ZTRACENÝCH ÚDAJŮ NEBO PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S WEBOVÝMI STRÁNKAMI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST PROLOGIS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI, ZAMĚSTNANCI NEBO DODAVATELÉ SI JSOU VĚDOMI MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. TATO OMEZENÍ SE VZTAHUJÍ NA VŠECHNY NÁROKY, VČETNĚ SMLUVNÍCH ČI MIMOSMLUVNÍCH SOUKROMOPRÁVNÍCH NÁROKŮ (JAKO JSOU NÁROKY Z NEDBALOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK A ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI). 

NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS TATO KONKRÉTNÍ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. 

Odškodnění 

Tímto společnost Prologis, její přidružené společnosti, zástupce zbavujete odpovědnosti, souhlasíte s jejich odškodněním a obhajováním a souhlasíte s tím, že jim uhradíte jakékoliv škody, včetně nákladů, závazků a poplatků za právní služby a škody související s nároky či požadavky třetích stran vzniklých v souvislosti s následujícím: (i) váš přístup k webovým stránkám a jejich užívání; (ii) vaše porušení podmínek užívání; (iii) jakékoli použití vašich veřejných příspěvků nebo návrhů společností Prologis; (iv) jakékoli neoprávněné použití vašich veřejných příspěvků nebo návrhů třetími stranami po jejich zveřejnění; a/nebo (v) porušení práva duševního vlastnictví nebo jiného práva kterékoli fyzické či právnické osoby. Společnost Prologis si vyhrazuje právo na vaše náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí v souvislosti se kterou jste povinni nás odškodnit, a tímto souhlasíte, že budete spolupracovat při naší obhajobě těchto nároků. Souhlasíte s tím, že žádnou takovou záležitost neurovnáte bez předchozího písemného souhlasu společnosti Prologis. Společnost Prologis vynaloží rozumné úsilí, aby vás na takový nárok, žalobu nebo řízení upozornila, jakmile se o něm dozví.

Kontaktujte nás 

Jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek užívání směřujte na naši kontaktní stránku.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.