ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Platnosť od: marca 2019

Ďakujeme vám za váš záujem o spoločnosť Prologis. Ste pre nás veľmi dôležití a rovnako rešpektujeme vaše súkromie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) (spolu s našimi podmienkami používania (ďalej len „podmienky používania“) a ďalšími dokumentmi v nich uvedenými) sú základom, podľa ktorého budeme spracovávať všetky osobné údaje, ktoré od vás či o vás zhromažďujeme, prípadne ktoré nám poskytujete. Osobnými informáciami alebo údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie umožňujúce priamu alebo nepriamu identifikáciu vás alebo iných fyzických osôb (ďalej len „osobné údaje“). Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste porozumeli našim postojom a postupom týkajúcim sa vašich osobných údajov a spôsobu, ako s nimi budeme nakladať. Tieto zásady takisto uvádzajú informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov a ich uplatňovaní.

Správcovia

Skupinu Prologis tvoria rôzne právnické osoby, ktoré majú sídlo v Európe, ale aj mimo Európy. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú vydané pre skupinu Prologis v Európe. Kedykoľvek sú použité pojmy Prologis, my, nás, naše a pod., odkazujeme na príslušnú entitu Prologis, ktorá je správcom, inak povedané je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a určuje prostriedky a účely takéhoto spracovania. Zoznam správcov nájdete tu.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás.

Odkazy tretích strán

Webové stránky a všetky online služby, ktorých poskytovateľom a dodávateľom je skupina Prologis alebo tretie strany v mene Prologis (ďalej len „webové stránky“), obsahujú hypertextové odkazy na iné webové stránky neprepojené so spoločnosťou Prologis, ktoré môžu mať informačné zásady a postupy odlišné od našich. Nad týmito webovými stránkami nemáme žiadnu kontrolu, nie sme zodpovední za ich zásady ochrany osobných údajov, praktiky a obsah, a tieto naše zásady ochrany osobných údajov sa na ne nevzťahujú. Po opustení našich webových stránok odporúčame preštudovať si zásady ochrany osobných údajov týchto cudzích webových stránok.

Aké údaje o vás zhromažďujeme

V závislosti od toho, ako s vami komunikujeme, môžeme zhromažďovať, ukladať alebo inak spracúvať rôzne druhy vašich osobných údajov. Medzi kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, patria:

 • Údaje o totožnosti, napríklad meno, priezvisko, meno používateľa alebo podobný identifikátor, titul, dátum narodenia a pohlavie;
 • Kontaktné údaje vrátane adresy, e-mailovej adresy a telefónneho a faxového čísla;
 • Finančné údaje vrátane údajov o bankovom účte a informácií súvisiacich s platbou;
 • Údaje z CCTV/ANPR, to znamená zábery z bezpečnostných kamier vás či vášho vozidla a automatické rozpoznanie poznávacej značky vášho vozidla, ak sa nachádzate v našich skladoch či areáloch;
 • Údaje KYC (z ang. know your customer), čiže údaje získané počas preverovania alebo kontrol súvisiacich s povinnou starostlivosťou, ktoré môžu zahŕňať vaše údaje o totožnosti, kontaktné údaje, výpisy
  z registrov trestov alebo čiernych listín, informácie o tom, či ste alebo nie ste (prípadne boli alebo neboli) politicky exponovanou osobou alebo ste s takou osobou prepojení, ako aj informácie týkajúce sa korupcie, kriminality, pokút a sankcií alebo negatívnej publicity;
 • Technické údaje vrátane IP adresy, prihlasovacích údajov, typu a verzie prehliadača, nastavení časového pásma a polohy, typov a verzií plug-in modulov prehliadača, operačného systému, platformy a ďalších technológií na zariadeniach, ktoré používate na prístup k webovým stránkam;
 • Profilové údaje, ktoré zahŕňajú vaše používateľské meno a heslo, preferencie, spätnú väzbu a odpovede na prieskum;
 • Údaje o používaní, ktoré zahŕňajú informácie o spôsobe používania našich produktov a služieb vrátane našich webových stránok.
 • Marketingové a komunikačné údaje, ktoré zahŕňajú vaše preferencie pri prijímaní marketingových informácií a materiálov od nás a našich poskytovateľov (t.j. tretích strán), ale aj vaše komunikačné preferencie;
 • Údaje o udalostiach vrátane vašich kontaktných údajov, informácii o návštevníkoch a ďalších relevantných informácií, a tiež informácií o cestovaní, ubytovaní a stravovaní vrátane stravovacích požiadaviek; vaše fotografie alebo videozáznamy z nami organizovaných udalostí (v rozsahu,
  v akom ste súhlasili s naším využívaním takýchto fotografií a videozáznamov).

Zhromažďujeme, využívame a zdieľame tiež súhrnné údaje, ako sú štatistické alebo demografické údaje, a to za akýmkoľvek účelom. Súhrnné údaje môžu byť odvodené z vašich osobných údajov, avšak nie sú považované za osobné údaje podľa právnych predpisov, pretože tieto údaje priamo alebo nepriamo neodhaľujú vašu totožnosť. Môžeme napríklad zoskupovať údaje o používaní a vypočítať tak percento užívateľov, ktorí pristupujú k určitej funkcii webu. Ak však skombinujeme alebo spojíme súhrnné údaje
s osobnými údajmi tak, že vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať, zaobchádzame s týmito zlúčenými údajmi ako s osobnými údajmi, s ktorými bude nakladané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Nezhromažďujeme o vás žiadne osobitné kategórie osobných údajov (tie zahŕňajú údaje o vašej rase alebo etnickej príslušnosti, náboženskej či filozofickej viere, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politickom názore, členstve v odboroch, vašom zdraví a genetické a biometrické údaje). Týmto vás výslovne žiadame, aby ste nám neposkytovali žiadne špeciálne kategórie osobných údajov.

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Typy osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme, závisia od nášho vzťahu s vami ako je uvedené nižšie.

Informácie získané od Vás

Osobné údaje nám môžete poskytnúť zadaním informácií do formulára (online alebo papierového) alebo
v rámci vzájomnej korešpondencie (poštou, telefonicky, e-mailom alebo inak), napríklad keď:

 • požadujete informácie o našich výrobkoch a službách vrátane informácii o prenájme priestoru
  v našich areáloch alebo investičných príležitostiach;
 • zvažujete uzavretie zmluvy s nami, prípadne ju s nami uzatvárate;
 • s nami spolupracujete v rámci zmluvného alebo obchodného vzťahu;
 • pracujete alebo navštevujete niektorý z našich areálov či skladov;
 • používate naše webové stránky, napr. vytvorením účtu na niektorej z našich webových stránok alebo prihlásením sa k odberu služieb, publikácií, online nástrojov či platforiem;
 • požadujete zaslanie marketingových informácií alebo materiálov;
 • registrujete sa alebo zúčastňujete sa na niektorej z našich udalostí;
 • zúčastňujte sa súťaže alebo propagačnej akcie;
 • posielate nám spätnú väzbu pomocou prieskumu alebo inak;
 • uchádzate sa u nás o pracovné miesto.

Je dôležité, aby osobné údaje, ktoré nám poskytnete, boli presné a aktuálne. Informácie o všetkých zmenách vašich osobných údajov, ktoré by mohli byť pre nás dôležité, nám prosím oznámte prostredníctvom časti „Ako nás kontaktovať“.

Informácie získané z iných zdrojov

Osobné údaje môžeme tiež získať z iných zdrojov. Ak má napríklad spoločnosť Prologis obchodný vzťah
s organizáciou, ktorú zastupujete, môžu nám informácie o vás, napríklad kontaktné údaje alebo podrobnosti o vašej pracovnej pozícii, poskytnúť vaši kolegovia alebo iní obchodní partneri.

Spoločnosť Prologis môže tiež získavať osobné údaje od poskytovateľov údajov (tretích strán) alebo
z verejne dostupných zdrojov informácií, vrátane získavania údajov s cieľom uľahčiť obchodné potreby, ochrany obchodných záujmov alebo dodržiavania zákonných či regulačných povinností. Medzi príklady takých údajov patria:

 • Technické údaje od poskytovateľov analytických služieb, reklamných sietí a poskytovateľov vyhľadávacích služieb (napríklad Google, Google Analytics alebo Google Ads);
 • Údaje o totožnosti a kontaktné údaje z verejne prístupných zdrojov, ako sú živnostenskéa obchodné registre;
 • Údaje o totožnosti a kontaktné údaje od (i) externých poskytovateľov služieb (tretích strán),
  s ktorými spolupracujeme v rámci našej činnosti, vrátane maklérov, agentov, poradcov, hodnotiteľov, stavebných dodávateľov, správcov majetku a nehnuteľností, správcov zariadení, bezpečnostných spoločností, poskytovateľov služieb upratovania a údržby, veriteľov, bankárov, hodnotiteľov a poisťovateľov, (ii) profesionálnych poradcov, ako sú právnici, notári, audítori, účtovníci a daňoví poradcovia, (iii) našich obchodných partnerov, ako sú joint venture partneri alebo investori, a/alebo (iv) našich protistrán, napríklad v priebehu nadobúdania alebo nakladania
  s aktívami, a prípadne ich subdodávatelia (ďalej len „tretie strany“);
 • Údaje KYC a informácie, ktoré sa týkajú boja proti praniu špinavých peňazí, kontrol spoľahlivosti
  a podobných účelov od agentúr pre kontrolu úverového dohľadu a agentúr podieľajúcich sa na skríningu a kontrolách v súvislosti s povinnou starostlivosťou;
 • Údaje z CCTV/ANPR a údaje o prístupe od externých poskytovateľov (tretích strán), ako sú bezpečnostné agentúry, na účely zaistenia bezpečnosti a štatistické účely, alebo v prípade bezpečnostného incidentu.

Automatické údaje, súbory cookies a ďalšie sledovacie zariadenia

Počas používania webových stránok zaznamenávame informácie o vašom počítači alebo zariadení a/alebo sledujeme vašu činnosť. Môžeme napríklad zaznamenať, koľkokrát ste klikli na hypertextový odkaz, zistiť, či ste webovú stránku navštívili z určitého internetového odkazu alebo reklamy, alebo sledovať vašu cestu po webových stránkach. Tento automatický zber údajov môže zahŕňať, okrem iného, technické údaje
a informácie zhromažďované prostredníctvom súborov cookies, IP adresy, dátové protokoly, údaje prehliadača a transparentné súbory GIF (ďalej len „automatické údaje“).

Vďaka automatickým údajom môžeme zaznamenať celkovú činnosť na webe a lepšie porozumieť potrebám našich užívateľov, a tak urobiť informované rozhodnutia ohľadne obsahu a dizajnu webových stránok. Tieto automatické údaje môžeme tiež používať na individualizáciu vašich skúseností s webovými stránkami. Automatické údaje môžeme tiež zdieľať s tretími stranami. Ak nám poskytnete osobné údaje, môžeme ich skombinovať a používať s automatickými údajmi; tieto kombinované údaje potom budú považované za osobné údaje.

Časť nášho online obsahu, napríklad reklamy, môžu poskytovať tretie strany, ktoré môžu zhromažďovať automatické údaje o vašej online aktivite. Medzi tieto tretie strany patrí napríklad Google Ads a Burst Media. Informácie zhromaždené tretími osobami podliehajú ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov
a spoločnosť Prologis nie je za ich zásady ochrany osobných údajov, postupy alebo obsah zodpovedná.

Ďalšie informácie o použití súborov cookies nájdete v našich zásadách používania súborov cookies.

Ako využívame a zdieľame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme používať iba v prípade, že nám to dovoľuje zákon. Osobné údaje najčastejšie využívame za týchto okolností:

 • na účely plnenia zmluvy, ktorú sa s vami chystáme uzavrieť alebo sme už uzavreli;
 • ak je to nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (alebo záujmy tretej strany) a vaše záujmy
  a základné práva neprevažujú nad týmito záujmami;
 • na plnenie zákonnej povinnosti; alebo
 • v limitovaných situáciách, keď máme váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

Účely použitia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na jeden alebo viacero nasledujúcich účelov, v závislosti od nášho vzťahu s vami:

 • vašu registráciu ako nového zákazníka, investora, poskytovateľa služieb alebo obchodného partnera a nadviazanie zmluvného alebo obchodného vzťahu;
 • spravovanie nášho vzťahu s vami vrátane (i) poskytovania informácií a služieb týkajúcich sa našej obchodnej činnosti, produktov, služieb a investičných príležitostí, (ii) zabezpečenia prístupu k našim areálom a skladom, (iii) zabezpečenia kontaktu s vami v odpovedi na vaše otázky, pripomienky a návrhy, alebo na účely kontaktovania vás, ak je to nutné, (iv) príjmu tovaru alebo služieb od vás, (v) riadenia platieb a poplatkov a (vi) žiadostí o účasť na prieskumoch;
 • spravovania a ochrany našej obchodnej činnosti vrátane zabezpečenia údržby a opráv našich nehnuteľností a skladov, hlásenia incidentov, úrazov alebo potenciálnych poistných udalostí, na účely zabezpečenia kontinuity podnikania, plánovania prehliadok a kontrol nehnuteľností, rozhodovania o výbere zákazníkov, investorov, dodávateľov a poskytovateľov služieb a súvisiace riadenie rizík; zavádzania a rozvíjania našich produktov a služieb; odhaľovania a boji proti podvodom a nezákonným konaním;
 • poskytovania marketingových informácii a materiálov vrátane oznámenia o udalostiach organizovaných spoločnosťou Prologis, návrhov a odporúčaní týkajúcich sa tovaru alebo služieb, ktoré vás môžu zaujímať, na účely zabezpečenia vašej účasti na propagačných aktivitách, ako sú rôzne súťaže, spravovania propagačných akcii, poskytovania relevantného obsahu a reklamy na webe a merania alebo analýzy efektivity našej reklamy, v každom prípade v súlade s platnými predpismi o priamom marketingu;
 • správu IT vrátane správy infraštruktúry a bezpečnosti IT, správy a ochrany našich webových stránok, vrátane (i) riešenia problémov, analýzy dát, testovania, údržby systému, podpory, podávania správ a hosťovania dát, (ii) upozornení na aktualizácie internetových stránok alebo iných služieb, (iii) sledovania vášho používania webových stránok na účely interného prieskumu trhu a (iv) zlepšenia webových stránok, výrobkov a služieb, ktoré spoločnosť Prologis propaguje alebo poskytuje prostredníctvom týchto webových stránok;
 • zlepšenia našich webových stránok, obchodných procesov, produktov, služieb, marketingu, vzťahov so zákazníkmi a skúseností zákazníkov pomocou analýzy dát;
 • určovanie trendov v odvetví nehnuteľností a vytváranie súhrnných, výskumných a štatistických štúdii;
 • zverejňovanie článkov, príbehov, zbierok a iných publikácii v písomnom, multimediálnom alebo inom formáte s vaším výslovným súhlasom v potrebnom rozsahu;
 • splnenie všetkých zákonných a regulačných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na našu obchodnú činnosť, alebo ak to vyžadujú zákony alebo iné predpisy, alebo príslušné orgány, či na účely ochrany osôb alebo majetku, prípadne ako súčinnosť pri prevencii a vyšetrovaní podvodov, alebo na presadzovanie podmienok používania či iných predpisov spoločnosti Prologis; alebo
 • v súvislosti s akvizíciou, fúziou, reštrukturalizáciou, predajom alebo iným prevodom zahŕňajúcim celú alebo akúkoľvek časť nášho podnikania.

Príležitostne môžeme prezerať a kontrolovať osobné údaje uchovávané v našich systémoch, a to vrátane obsahu a ďalších informácií týkajúcich sa vašej e-mailovej a ďalšej komunikácie s nami, na účely dodržiavania zásad a regulačných povinností a ochrany podnikania, ako je uvedené vyššie. To môže zahŕňať preskúmanie na účely oznamovania informácií týkajúcich sa súdnych sporov a/alebo preskúmanie záznamov týkajúcich sa vnútorných alebo vonkajších regulačných alebo trestných vyšetrovaní.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi budú tieto kontroly vykonávané primeraným a rozumným spôsobom a schválené na príslušnej úrovni manažmentu. V konečnom dôsledku môžu tieto kontroly zahŕňať odhalenia vašich údajov príslušným orgánom a protistranám sporu.

Z dôvodu bežného riadenia podniku môžu mať k vašej e-mailovej a inej komunikácii prístup aj iné osoby než zamestnanci, s ktorými ste komunikovali (napr. v prípade, ak je taký zamestnanec mimo kancelárie alebo opustil spoločnosť Prologis).

Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba podľa potreby a len na vyššie uvedené účely. V prípadoch, keď potrebujeme zhromažďovať osobné údaje podľa zákona alebo v zmysle podmienok zmluvy, ktorú sme
s vami uzatvorili, a vy nám tieto údaje na požiadanie neposkytnete, je možné, že nebudeme môcť zabezpečiť plnenie podľa zmluvy, zmluvu nebudeme môcť uzatvoriť alebo vám poskytnúť zodpovedajúci produkt alebo službu.

Vaše osobné údaje nebudú použité na zasielanie marketingových materiálov, ak si to neželáte. Ak už od nás nechcete dostávať marketingovú komunikáciu, upravte svoje preferencie vo formulároch a odkazoch, ktoré sú na tento účel pripojené k našim elektronickým marketingovým oznámeniam, alebo nás kontaktujete tak, ako je uvedené nižšie v sekcii „Ako nás kontaktovať“.

Ak chcete získať ďalšie informácie o účeloch spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás tak, ako je uvedené nižšie v sekcii „Ako nás kontaktovať“.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžeme na účely popísané vyššie zdieľať s:

 • pridruženými spoločnosťami spoločnosti Prologis, ktoré môžu mať oprávnený záujem na získavaní relevantných informácií pre naše interné procesy;
 • tretími stranami (ako sú definované vyššie);
 • vybranými tretími stranami vrátane poskytovateľov analytických a vyhľadávacích služieb, ktorí nám pomáhajú pri zabezpečení uloženia informácií, podpore, zlepšovaní a optimalizácii webových stránok;
 • externými poskytovateľmi služieb IT a správy systému;
 • tretími osobami, ktorým môžeme predať alebo na ktoré môžeme previesť časť nášho podniku alebo majetku, prípadne sa s nimi zlúčiť;
 • tretími osobami, ktoré spoločnosti Prologis poskytujú marketingové, reklamné, komunikačné
  a súvisiace služby, ako sú organizátori akcií, marketingové a online agentúry atď.; a/alebo
 • regulačné a iné orgány, ktoré za určitých okolností vyžadujú podávanie správ o spracovaní údajov.

Medzinárodný prenos údajov

Osobné údaje prenášame v rámci rôznych pracovísk spoločnosti Prologis po celom svete. V súvislosti
s prenosom osobných údajov sme prijali určité ochranné opatrenia a uzatvorili dohody. Medzinárodné prenosy údajov z európskych do amerických častí skupiny Prologis sú založené na štandardných zmluvných doložkách vydaných Európskou komisiou, ako je uvedené v článku 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V prípade, že Veľká Británia viac nebude súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, budú všetky prenosy údajov z britských do amerických podnikov skupiny Prologis a z Európskeho hospodárskeho priestoru do britských podnikov skupiny Prologis založené na štandardných zmluvných doložkách vydaných Európskou komisiou podľa článku 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak požadujete ďalšie informácie o týchto dohodách (vrátane kópie), kontaktujte nás (pozri „Ako nás kontaktovať“ nižšie).

Pokiaľ ide o prenos osobných údajov tretím stranám, spoločnosť Prologis stanoví, či tretie strany majú vopred prijať špecifické opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov a podľa potreby implementovať tieto bezpečnostné opatrenia.

Prehľad krajín, v ktorých je spoločnosť Prologis prítomná, nájdete na www.prologis.com.

Uchovávanie údajov

Spoločnosť Prologis sa snaží neuchovávať osobné údaje dlhšie, než je primerane potrebné na účely spracovania. Príslušná dĺžka uchovania závisí od účelu, na ktorý boli osobné údaje získané, a od konkrétnych povinností uchovávania údajov vyplývajúcich z príslušných zákonov, ktoré môžu vyžadovať, aby sa údaje uchovávali po určitú dobu.

Osobné údaje môžeme uchovávať po dlhšiu dobu, ako je potrebné na daný účel spracovania, v prípade sťažnosti alebo ak sa oprávnene domnievame, že môže dôjsť k sporu v súvislosti s našim vzťahom. Za určitých okolností budeme vaše osobné údaje anonymizovať na účely výskumu alebo štatistické účely (vrátane tvorby súhrnných štatistických štúdií). V takom prípade môžeme tieto informácie bez ďalšieho upozornenia používať po dobu neurčitú.

Bezpečnosť informácii

Na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, odhalením, zmenou alebo zničením prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia. Spoločnosť Prologis zabezpečí, aby boli osobné údaje sprístupnené len v nevyhnutných prípadoch.

Treba mať na pamäti, že žiadny internetový prenos nie je 100 % bezpečný alebo bezchybný, takže starostlivo zvážte, aký typ informácií nám prostredníctvom internetu poskytujete. 

Máme zavedené postupy, vďaka ktorým sa vysporiadame s akýmkoľvek podozrivým alebo skutočným porušením ochrany osobných údajov. Prípadné porušenie oznámime vám, rovnako aj príslušnému regulačnému orgánu (ak bude táto povinnosť vyplývať zo zákona).

Osobné údaje detí

Nehodláme zhromažďovať alebo uchovávať, ani vedome nezhromažďujeme a neuchovávame údaje
o osobách mladších ako 18 rokov. Žiadna časť webových stránok nie je cielená na osoby mladšie ako 18 rokov. Podľa podmienok použitia našich webových stránok musí byť užívateľ osobou staršou ako 18 rokov. Používaním webových stránok vyhlasujete, že nie ste mladší ako 18 rokov.

Ak nám nejaké dieťa poskytlo osobné údaje, môže nás kontaktovať rodič alebo opatrovník tohto dieťaťa (alebo iná osoba, ktorá má takéto práva podľa príslušného zákona) so žiadosťou, aby sme informácie
z našich záznamov odstránili. V takom prípade kontaktujte spoločnosť Prologis podľa pokynov v sekcii „Ako nás kontaktovať". Ak zistíme, že nám nejaké dieťa poskytlo osobné informácie bez súhlasu rodičov, urobíme kroky na odstránenie týchto informácií.

Práva dotknutých osôb

Ako fyzická osoba máte niekoľko práv, ktoré môžete uplatniť vo vzťahu k vašim osobných údajom, ktoré
o vás spracúvame. Najmä máte právo:

 • Požiadať o prístup k svojim osobným údajom. Na základe tohto práva môžete vyžadovať kópiu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, a skontrolovať, či ich spracúvame v súlade so zákonmi.
 • Požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré spracúvame. Na základe tohto práva môžete požadovať, aby všetky neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás spracúvame, boli opravené.
 • Požiadať o výmaz svojich osobných údajov. Na základe tohto práva môžete požiadať o odstránenie alebo výmaz osobných údajov, pri ktorých nie je dôvod, aby sme ich naďalej spracúvali.
 • Namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej osoby a zároveň ide
  o osobitnú situáciu, ktorá vás oprávňuje namietať spracúvanie osobných údajov. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov aj v prípade, že vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu.
 • Požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Na základe tohto práva môžete požadovať o pozastavenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad ak chcete overiť ich správnosť alebo dôvod ich spracovania.
 • Požiadať o prenos svojich osobných údajov inej osobe.

Upozorňujeme, že za istých podmienok nie sme schopní, prípadne nie sme oprávnení vašu žiadosť splniť (napr. ak ide o zákonnú povinnosť uchovávať či spracúvať osobné údaje). Ak táto situácia nastane, okamžite vám to oznámime. Je možné, že si od vás budeme musieť vyžiadať konkrétne informácie, aby ste nám pomohli overiť vašu totožnosť a zaistili sme tak vaše právo k prístupu k informáciám alebo výkon akékoľvek ďalšieho práva.

Ak chcete vykonať svoje práva, kontaktujte spoločnosť Prologis prostredníctvom pokynov v sekcii „Ako nás kontaktovať“.

Podmienky používania a aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Používaním webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami používania a ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov vrátane ich zmien. Ďalej vyjadrujete svoj súhlas so zhromažďovaním
a používaním osobných údajov ako aj podmienkami používania. Kliknite tu, ak chcete zobraziť podmienky používania v plnom rozsahu. 

Zásady ochrany osobných údajov môžu byť podľa potreby zmenené, preto vám odporúčame z času na čas tieto zásady ochrany osobných údajov znova prečítať. Pozmenené zásady ochrany osobných údajov sú platné dňom zverejnenia na webových stránkach. Dátum vykonania zmien bude uvedený v hornej časti prvej stránky. Ak budete webové stránky používať po zverejnení zmien vykonaných v zásadách ochrany osobných údajov, vyjadrujete tým súhlas so zmenami a používaním svojich osobných údajov v súlade
s aktualizovanými zásadami. Spoločnosť Prologis vám môže (ale nemusí) poskytnúť oznámenie o zmenách vykonaných v zásadách ochrany osobných údajov prostredníctvom e-mailu alebo iných komunikačných kanálov.

Ako nás kontaktovať:

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo nášho spracovania vašich osobných údajov nás kontaktujte.

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov. Zoznam orgánov EÚ na ochranu osobných údajov je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Radi by sme však vyriešili vaše problémy predtým, než sa obrátite na tieto orgány. Preto nás neváhajte ihneď kontaktovať.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.