Polityka Prywatności

Wejście w życie: marzec 2019 r.

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie materiałami Prologis. Nasi klienci są dla nas ważni i szanujemy ich prywatność.

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) (wraz z naszymi warunkami korzystania („Warunki Korzystania”) oraz innymi dokumentami, o których jest w nich mowa) określają zasady, na jakich będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe zgromadzone na Państwa temat lub dane osobowe, które nam Państwo udostępnią. Informacje lub dane osobowe oznaczają wszelkie informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Państwa lub innych osób fizycznych („Dane Osobowe”). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia naszych zasad i praktyk związanych z Państwa Danymi Osobowymi oraz tego, jak będziemy z nimi postępować. Niniejsza Polityka zawiera także informacje o Państwa prawach w zakresie prywatności oraz o tym, jak z nich korzystać.

Administratorzy

Grupa Prologis składa się z różnych podmiotów prawnych znajdujących się na terenie Europy oraz poza Europą. Niniejszą Politykę Prywatności opublikowano w imieniu grupy Prologis w Europie, a zwroty typu „Prologis”, „my” lub „nasze” odnoszą się do odpowiedniego podmiotu Prologis będącego administratorem, czyli podmiotu, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych oraz określa sposób i cel takiego przetwarzania. Pełną listę administratorów można zobaczyć tu.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt.

Linki  Podmiotów Trzecich

Strony internetowe oraz inne usługi on-line prowadzone lub udostępniane przez grupę Prologis lub przez podmioty trzecie w imieniu Prologis („Strony”) zawierają hiperłącza do innych, niezależnych stron internetowych, których praktyki i polityki w zakresie ochrony danych mogą różnić się od naszych. Nie zarządzamy takimi stronami ani nie ponosimy odpowiedzialności za dotyczące ich polityki lub praktyki w zakresie prywatności, czy też treści na nich udostępniane; niniejsza Polityka Prywatności nie ma do nich zastosowania. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności takich stron po opuszczeniu naszych Stron.

Zbierane przez nas dane na Państwa temat

Możemy zbierać, przechowywać lub w inny sposób przetwarzać różne rodzaje Państwa Danych Osobowych, w zależności od charakteru naszych relacji. Kategorie gromadzonych przez nas Danych Osobowych obejmują:

 • Dane dotyczące tożsamości, takie jak imię, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł, data urodzenia i płeć;
 • Dane kontaktowe, w tym adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu;
 • Dane finansowe, w tym informacje o rachunku bankowym i płatnościach;
 • Dane z kamer CCTV/ANPR, mianowicie obrazy z kamer telewizji przemysłowej lub nagrania przedstawiające Państwa lub Państwa pojazd oraz automatyczny odczyt tablic rejestracyjnych Państwa pojazdu, gdy znajdują się Państwo na obszarze należących do nas terenów lub obiektów;
 • Dane typu KYC (ang. Know Your Customer – poznaj swojego klienta), lub dane zebrane podczas przeprowadzania procedury sprawdzenia klienta lub procedury due diligence, które mogą obejmować Dane dotyczące tożsamości, Dane kontaktowe, wpisy do wykazów podmiotów objętych sankcjami lub ograniczeniami, niezależnie od tego, czy są Państwo osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne lub są powiązani z taką osobą, jak również informacje związane z korupcją, przestępstwami, ustawowymi grzywnami i karami lub negatywnymi wzmiankami w mediach;
 • Dane techniczne, w tym Państwa protokół internetowy (adres IP), dane logowania, rodzaj i wersja przeglądarki, strefa czasowa i lokalizacja, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na Państwa urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Stron;
 • Dane o profilu, obejmujące Państwa nazwę użytkownika i hasło, ustawienia, informacje zwrotne oraz odpowiedzi w ankietach;
 • Dane użytkowania, obejmujące informacje na temat tego, jak korzystają Państwo z naszych produktów i usług, w tym naszych Stron.
 • Dane o marketingu i komunikacji, obejmujące preferencje w kwestii otrzymywania informacji i materiałów reklamowych od nas oraz naszych dostawców zewnętrznych, jak również preferencje w kwestii komunikacji;
 • Dane dotyczące wydarzeń, w tym Dane kontaktowe, informacje o gościach oraz inne istotne informacje, jak również preferencje w kwestii podróży, noclegów i posiłków, w tym wymagania dietetyczne; Państwa zdjęcia lub nagrania ze zorganizowanych przez nas wydarzeń (w zakresie, na jaki wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas tych zdjęć i nagrań).

Ponadto gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Zagregowane Dane, takie jak dane statystyczne i demograficzne, do różnych celów. Zagregowane Dane mogą bazować na Państwa Danych Osobowych, jednak z prawnego punktu widzenia nie uznaje się ich za Dane Osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają Państwa tożsamości w sposób bezpośredni ani pośredni. Możemy na przykład zestawić Państwa Dane dotyczące użytkowania Strony, aby obliczyć odsetek użytkowników korzystających z konkretnej funkcji na stronie. Jednak jeżeli połączymy lub zestawimy Państwa Zagregowane Dane z Danymi Osobowymi w sposób umożliwiający zidentyfikowanie Państwa bezpośrednio lub pośrednio, będziemy traktować połączone dane jako Dane Osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Nie gromadzimy żadnych Szczególnych kategorii Danych osobowych na Państwa temat (w tym szczegółów dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub światopoglądowych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia, danych genetycznych i biometrycznych). Dlatego niniejszym prosimy, aby nie udostępniali nam Państwo żadnych szczególnych kategorii Danych osobowych.

Jak gromadzimy Państwa Dane osobowe

Kategorie Danych osobowych, jakie gromadzimy na Państwa temat, zależą od charakteru naszych relacji, jak opisano poniżej.

Informacje przekazywane nam przez Państwa

Mogą Państwo udostępnić nam swoje Dane Osobowe, uzupełniając formularze (w wersji on-line lub na papierze) albo kontaktując się z nami (listownie, telefonicznie, drogą mailową lub w inny sposób), na przykład gdy:

 • zadają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub usług, w tym wynajmowania przestrzeni w naszych obiektach lub możliwości inwestycyjnych;
 • rozważają Państwo zawarcie z nami jakiejkolwiek umowy lub zawierają z nami umowę;
 • utrzymują Państwo z nami kontakty w ramach naszych stosunków umownych bądź służbowych;
 • pracują Państwo na obszarze należących do nas terenów lub obiektów albo odwiedzają je;
 • korzystają Państwo z naszych Stron, przykładowo, zakładając konto na jednej z naszych Stron lub zapisując się do korzystania z naszych usług, narzędzi on-line lub platform, czy też do otrzymywania naszych publikacji;
 • zgłaszają Państwo chęć otrzymywania informacji lub materiałów reklamowych;
 • rejestrują się Państwo jako uczestnicy i uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach;
 • zapisują się Państwo do udziału w konkursie lub promocji;
 • przekazują nam Państwo informacje zwrotne, poprzez ankietę lub w inny sposób; lub
 • ubiegają się Państwo o stanowisko u nas.

Udostępniane nam przez Państwa Dane Osobowe powinny być poprawne i aktualne. Prosimy poinformować nas, jeżeli Państwa Dane Osobowe ulegną zmianie, za pomocą sekcji „Kontakt”.

Informacje otrzymywane przez nas z innych źródeł

Niektóre Dane Osobowe możemy otrzymać z innych źródeł. Przykładowo, jeżeli Prologis utrzymuje relacje biznesowe z reprezentowaną przez Państwa organizacją, Państwa współpracownicy lub inne osoby mogą udostępnić nam informacje na Państwa temat, takie jak Dane Kontaktowe lub szczegóły dotyczące Państwa stanowiska.

Prologis może również otrzymywać Dane Osobowe od zewnętrznych dostawców danych lub z ogólnodostępnych źródeł informacji, w tym w celach służących naszym potrzebom biznesowym, ochronie naszej działalności lub spełnieniu naszych ustawowych i prawnych zobowiązań. Przykłady takich danych obejmują:

 • Dane techniczne od dostawców usług analitycznych, sieci reklamowych oraz dostawców informacji dotyczących wyszukiwania (takich jak Google, Google Analytics lub Google Ads);
 • Dane dotyczące tożsamości oraz Dane Kontaktowe z ogólnodostępnych źródeł, takich jak rejestry handlowe i rejestry przedsiębiorców;
 • Dane dotyczące tożsamości oraz Dane kontaktowe od (i) zewnętrznych usługodawców, z którymi mamy do czynienia w ramach naszej działalności, w tym brokerów, agentów, konsultantów, rzeczoznawców, wykonawców z branży budowlanej, zarządców aktywów i nieruchomości, zarządców obiektów, firm ochroniarskich, usługodawców zajmujących się czyszczeniem i konserwacją, zewnętrznych pożyczkodawców, bankierów, rzeczoznawców i ubezpieczycieli, (ii) profesjonalnych doradców, takich jak prawnicy, notariusze, audytorzy, księgowi, doradcy podatkowi, (iii) naszych partnerów biznesowych, takich jak partnerzy we wspólnych inwestycjach lub inwestorzy lub (iv) naszych kontrahentów np. w związku z nabywaniem lub zbywaniem aktywów oraz, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do wszystkich powyższych punktów, podwykonawców wspomnianych jednostek („Podmioty Trzecie”);
 • Dane i informacje typu KYC, dane zbierane w celu zapobiegania praniu pieniędzy, w celu prześwietlania podmiotów lub w podobnych celach, otrzymane od agencji zajmujących się sprawdzaniem zdolności kredytowej lub przeprowadzaniem procedury sprawdzania i due diligence ; oraz
 • Dane z kamer CCTV/ANPR oraz dane dostępu (w stosownych przypadkach), otrzymane od naszych dostawców zewnętrznych, takich jak firmy ochroniarskie, na potrzeby ochrony, bezpieczeństwa, do celów statystycznych lub w przypadku zdarzenia naruszającego ochronę.

Dane automatyczne, pliki cookie i inne narzędzia śledzenia

Gromadzimy informacje o Państwa komputerach i urządzeniach lub śledzimy Państwa aktywność na Stronach. Przykładowo możemy zapisywać informacje o tym, ile razy kliknęli Państwo na hiperłącze, określić, czy przeszli Państwo na Strony, korzystając z określonego linka lub reklamy internetowej, jak również śledzić to, jak nawigują Państwo po Stronach. To automatyczne gromadzenie danych może obejmować, ale nie ogranicza się do, m.in. danych technicznych oraz informacji zgromadzonych przez pliki cookie, adresów IP, danych dotyczących logowania, danych przeglądarki oraz przezroczystych plików GIF („Dane Automatyczne”).

Korzystamy z Danych Automatycznych, żeby gromadzić zagregowane informacje dotyczące aktywności na Stronie oraz żeby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników, dzięki czemu podejmujemy świadome decyzje odnośnie do treści i wyglądu Strony. Możemy również wykorzystać te Dane Automatyczne, aby spersonalizować nawigację po Stronach. Ponadto możemy udostępniać Dane Automatyczne podmiotom trzecim. Jeżeli udostępnią nam Państwo swoje Dane Osobowe, możemy połączyć je z Danymi Automatycznymi, a tego rodzaju połączone dane będziemy wówczas traktować jako Dane Osobowe.

Niektóre treści internetowe, takie jak reklamy, mogą pochodzić od podmiotów trzecich, które mogą gromadzić Dane Automatyczne dotyczące Państwa aktywności w sieci. Tymi podmiotami trzecimi mogą być przykładowo Google Ads i Burst Media. Informacje zgromadzone przez podmioty trzecie podlegają odrębnym politykom prywatności, a Prologis nie ponosi odpowiedzialności za ich polityki prywatności, praktyki lub treści ich stron.

Więcej informacji na temat tego, jak korzystamy z plików cookie, znajdą Państwo w naszej Polityce plików cookie.

W jaki sposób korzystamy z Państwa Danych Osobowych oraz udostępniamy je

Z Państwa Danych Osobowych korzystamy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Zazwyczaj wykorzystujemy je w następujących okolicznościach:

 • w celu wykonania umowy, którą mamy zamiar zawrzeć lub którą z Państwem zawarliśmy;
 • kiedy wymaga tego nasz prawnie uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a Państwa interes oraz prawa nie przeważają nad tym uzasadnionym interesem
 • aby wypełnić obowiązek prawny; lub
 • w ograniczonych przypadkach, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych.

Cele przetwarzania Danych Osobowych

Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w co najmniej jednym z poniższych celów, w zależności od charakteru naszych relacji:

 • aby zarejestrować Państwa jako nowych klientów, inwestorów, usługodawców lub partnerów biznesowych oraz nawiązać z Państwem stosunki umowne bądź służbowe;
 • aby zarządzać naszymi relacjami z Państwem, w tym poprzez (i) udostępnianie Państwu informacji oraz usług związanych z naszą działalnością, produktami, usługami oraz możliwościami inwestycyjnymi, (ii) zapewnianie Państwu dostępu do należących do nas terenów lub obiektów, (iii) kontaktowanie się z Państwem w odpowiedzi na zapytania, komentarze i sugestie lub w innych, wymagających tego przypadkach, (iv) otrzymywanie od Państwa towarów lub usług, (v) zarządzanie płatnościami, prowizjami i opłatami oraz (vi) zapraszanie Państwa do udziału w ankietach;
 • aby zarządzać naszą działalnością i chronić ją, w tym poprzez organizowanie konserwacji i napraw należących do nas terenów lub obiektów, zgłaszanie wypadków, szkód lub potencjalnych roszczeń ubezpieczeniowych, na potrzeby ciągłości działania, wyznaczanie terminów oględzin lub inspekcji obiektów, podejmowanie decyzji w zakresie wyboru klientów, inwestorów, sprzedawców i usługodawców oraz związanego z tym zarządzania ryzykiem; wdrażanie i rozwijanie naszych produktów i usług; wykrywanie i zapobieganie oszustwom i działaniom naruszającym prawo;
 • aby udostępniać Państwu informacje i materiały reklamowe, w tym aby informować o wydarzeniach organizowanych przez Prologis, aby przedstawiać sugestie lub doradzać Państwu w zakresie dóbr lub usług, które mogą Państwa zainteresować, aby umożliwić Państwu uczestnictwo w takich akcjach promocyjnych jak konkursy lub loterie i zarządzać promocjami, aby udostępniać na Stronach odpowiednie dla Państwa treści i reklamy oraz badać skuteczność naszych reklam i wyciągać wnioski, w każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi marketingu bezpośredniego;
 • aby wdrażać zarządzanie IT, w tym zarządzanie infrastrukturą oraz bezpieczeństwem IT, aby zarządzać naszymi Stronami i chronić je, w tym (i) poprzez diagnostykę, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych, (ii) aby informować Państwa o aktualizacjach naszych Stron lub innych usług, (iii) aby śledzić to, w jaki sposób korzystają Państwo ze Stron, na potrzeby badań rynku wewnętrznego oraz (iv) aby polepszać Strony, jak również produkty i usługi, które Prologis promuje lub które udostępnia na Stronach;
 • aby korzystać z analizy danych w celu ulepszenia naszych Stron, procesów biznesowych, produktów, usług, marketingu, relacji z klientami oraz zwiększenia ich poziomu zadowolenia;
 • aby identyfikować tendencje w sektorze nieruchomości i generować zbiorcze wyniki badań, w tym badań statystycznych;
 • aby publikować artykuły, historie, zbiory i inne publikacje w formie papierowej, multimedialnej lub w innych formatach, za Państwa wyraźną zgodą, o ile jest ona konieczna;
 • aby spełnić wszystkie wymogi prawne i regulacyjne mające zastosowanie do naszej działalności lub inne wymogi prawne i regulacyjne, lub na prośbę właściwych organów, lub w celu ochrony osób lub własności, lub w celu zapobiegania oszustwom lub na potrzeby dochodzenia w sprawie oszustwa, lub w celu egzekwowania Warunków Korzystania lub innych polityk Prologis; lub
 • w związku z nabyciem, połączeniem, restrukturyzacją, sprzedażą lub przekazaniem dotyczącym całej naszej działalności lub jej części.

Co jakiś czas możemy przeglądać Dane Osobowe przechowywane w naszych systemach – w tym treści Państwa e-maili i pozostałych skierowanych do nas wiadomości oraz inne związane z tym informacje – w celach zgodności oraz ochrony działalności opisanych powyżej. Może to obejmować przeglądy służące ujawnieniu informacji mających związek z postępowaniem sądowym lub przeglądy rejestrów mających związek z wewnętrznymi lub zewnętrznymi dochodzeniami prowadzonymi przez organy regulacyjne lub dochodzeniami karnymi.

Przeglądy te, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, będą prowadzone w zasadny i proporcjonalny sposób oraz zatwierdzane przez kierownictwo odpowiedniego szczebla. Mogą one wymagać ujawnienia Państwa Danych Osobowych właściwym organom oraz stronom postępowania sądowego.

Niekiedy do Państwa e-maili i innych wiadomości mogą mieć dostęp osoby inne niż członkowie personelu, z którymi była prowadzona korespondencja, w ramach standardowych czynności związanych z zarządzaniem działalnością (np. gdy członek personelu jest poza biurem lub zakończył pracę w Prologis).

Państwa Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w wyżej wymienionych celach. W przypadku, gdy prawo lub warunki zawartej z Państwem umowy wymagają, abyśmy gromadzili Państwa Dane Osobowe, a Państwo nie udostępniliby tych danych w odpowiedzi na zapytanie, może się okazać, że nie będziemy w stanie zrealizować zawartej z Państwem umowy (lub umowy, która ma zostać zawarta) lub udostępnić Państwu danego produktu lub usługi.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa Danych Osobowych w celu przesyłania Państwu materiałów reklamowych, jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na otrzymywanie takich materiałów. Jeżeli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas komunikatów marketingowych, prosimy poinformować nas o tym poprzez dostosowanie swoich ustawień w służących do tego formularzach i linkach zamieszczanych w naszych elektronicznych komunikatach marketingowych lub kontaktując się z nami zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w poniższej sekcji „Kontakt”.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat celów, w jakich korzystamy z Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w poniższej sekcji „Kontakt”.

Odbiorcy danych

Możemy udostępnić Państwa Dane Osobowe, w celach wyszczególnionych powyżej, następującym podmiotom:

 • spółkom stowarzyszonym Prologis, które mogą mieć prawnie uzasadniony interes wymagający uzyskania odnośnych informacji, na potrzeby naszych wewnętrznych procesów biznesowych;
 • Podmiotom Trzecim (określonym powyżej);
 • Wybranym podmiotom trzecim, w tym dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek internetowych, które pomagają nam przy hostingu, ulepszaniu i optymalizacji Stron;
 • zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi IT oraz zajmującym się administracją systemem;
 • podmiotom trzecim, którym możemy sprzedać lub przekazać naszą działalność lub aktywa (albo ich części), jak również z którymi możemy się połączyć;
 • podmiotom trzecim, które świadczą usługi w zakresie m.in. marketingu, reklamy, komunikacji i podobne na rzecz Prologis, takim jak organizatorzy wydarzeń, agencje marketingowe lub internetowe; lub
 • organom regulacyjnym i innym władzom, które w niektórych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności związanych z przetwarzaniem.

Przekazywanie Danych za granicę

Przekazujemy Dane Osobowe w obrębie poszczególnych lokalizacji Prologis na świecie oraz pomiędzy nimi. Wprowadziliśmy pewne zabezpieczenia i postanowienia umowne dotyczące przekazywania Danych Osobowych. Międzynarodowe przekazywanie danych z europejskich podmiotów grupy Prologis do jej podmiotów zlokalizowanych w USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeżeli Zjednoczone Królestwo przestanie być częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wszelkie przekazywanie danych ze spółek grupy Prologis w Zjednoczonym Królestwie do jej spółek w USA oraz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do spółek Prologis w Zjednoczonym Królestwie będzie odbywało się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Mogą Państwo zwrócić się do nas, aby uzyskać więcej informacji o przyjętych ustaleniach (w tym kopię tych ustaleń) (zob. sekcja „Kontakt” poniżej).

W kwestii przekazywania Danych Osobowych podmiotom trzecim Prologis ustala, czy konieczne jest uprzednie wdrożenie jakichkolwiek specjalnych środków bezpieczeństwa danych i w miarę konieczności wdraża niezbędne środki bezpieczeństwa.

Przegląd państw, w których Prologis prowadzi działalność, znajduje się na stronie www.prologis.com.

Przechowywanie Danych

Prologis dokłada starań, aby nie przechowywać Danych Osobowych dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel ich przetwarzania. Okres przechowywania zależy od celu, w jakim Dane Osobowe zostały uzyskane oraz od konkretnych obowiązków dotyczących przechowywania danych wynikających z obowiązujących przepisów, które mogą nakazywać przechowywanie danych przez pewien okres.

Możemy przechowywać Dane Osobowe przez okres dłuższy niż jest to konieczne ze względu na cel ich przetwarzania w przypadku skargi lub w przypadku, gdy mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że występuje ryzyko sporu sądowego w związku z naszą relacją z Państwem. W pewnych okolicznościach będziemy anonimizowali Państwa Dane Osobowe do celów badawczych lub statystycznych (w tym do generowania zagregowanych analiz statystycznych). W takim przypadku możemy korzystać z tych informacji przez czas nieokreślony bez dodatkowego zawiadamiania Państwa.

Bezpieczeństwo informacji

Podejmujemy stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed utratą, nadużyciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikowaniem lub zniszczeniem. Prologis dąży do zapewnienia, aby dostęp do Danych Osobowych był możliwy tylko zgodnie z „zasadą ograniczonego dostępu”.

Należy pamiętać, że żadne przekazywanie danych przez internet nie jest w 100% bezpieczne ani wolne od błędów. Prosimy zatem o uważne rozważenie, jakie informacje przekazują nam Państwo drogą internetową.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub faktycznego naruszenia ochrony Danych Osobowych i powiadomimy Państwa oraz właściwy organ nadzorczy o wystąpieniu takiego naruszenia, o ile jest to wymagane prawem.

Prywatność dzieci

Nie dążymy do gromadzenia ani przechowywania informacji dotyczących osób poniżej 18 roku życia i nie prowadzimy świadomie takich działań. Żadna część Stron nie jest zaprojektowana w celu przyciągania osób poniżej 18 roku życia, a zgodnie z Warunkami Korzystania należy mieć ukończone 18 lat, aby móc korzystać ze Stron. Korzystanie ze Stron jest równoznaczne z oświadczeniem, że użytkownik ma co najmniej 18 lat.

Jeżeli dziecko przekazało nam swoje Dane Osobowe, jego rodzic lub opiekun (lub inna osoba posiadająca takie uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów lokalnych) może się z nami skontaktować, aby doprowadzić do usunięcia tych informacji z naszych rejestrów. W tym celu należy skontaktować się z Prologis, korzystając z informacji podanych poniżej w sekcji „Kontakt”. Jeżeli stwierdzimy, że dziecko przekazało nam Dane Osobowe bez zgody rodziców, podejmiemy działania w celu usunięcia tych informacji.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako osobie fizycznej przysługuje Państwu szereg praw, z których mogą Państwo korzystać w związku z posiadaniem przez nas Państwa Danych Osobowych. W szczególności mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich Danych Osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się o kopię posiadanych przez nas Danych Osobowych dotyczących Państwa i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądania poprawienia posiadanych przez nas Danych Osobowych dotyczących Państwa. Umożliwia to Państwu zwrócenie się o poprawienie wszelkich posiadanych przez nas niekompletnych lub nieprawidłowych informacji dotyczących Państwa.
 • Żądania usunięcia Państwa Danych Osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o skasowanie lub usunięcie Danych Osobowych w przypadku, gdy nie ma uzasadnionego powodu dalszego przetwarzania ich przez nas.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (lub prawnie uzasadnionego interesu osoby trzeciej), ale w związku z Państwa szczególną sytuacją chcą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe do celów marketingu bezpośredniego.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych. Oznacza to, że mogą Państwo zwrócić się do nas o zawieszenie przetwarzania Państwa Danych Osobowych, na przykład jeżeli chcą Państwo, abyśmy ustalili ich prawidłowość lub podstawę ich przetwarzania.
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do podmiotu trzeciego.

Zwracamy uwagę, że w pewnych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może być dla nas niemożliwe lub niedozwolone, na przykład wtedy, gdy ciąży na nas obowiązek prawny przechowywania lub przetwarzania niektórych posiadanych przez nas Danych Osobowych dotyczących Państwa. W takim przypadku poinformujemy Państwa o takich okolicznościach najszybciej jak to będzie możliwe. Może wystąpić konieczność zwrócenia się do Państwa o konkretne informacje, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zapewnić Państwu prawo dostępu do informacji lub korzystanie z wszelkich innych przysługujących Państwu praw.

Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy kontaktować się z Prologis przy użyciu informacji podanych poniżej w sekcji „Kontakt”.

Warunki Korzystania i Aktualizacje Polityki Prywatności

Korzystanie ze Stron stanowi akceptację przez Państwa warunków niniejszej Polityki Prywatności, okresowo aktualizowanej, w tym gromadzenia i wykorzystywania przez nas Danych Osobowych, oraz naszych Warunków Korzystania. Proszę kliknąć tu aby przejrzeć w całości Warunki Korzystania. 

Niniejsza Polityka Prywatności może być w miarę potrzeb aktualizowana, dlatego też zachęcamy do jej okresowego przeglądania. Zaktualizowana Polityka Prywatności wchodzi w życie po opublikowaniu jej na Stronach. U góry pierwszej strony umieścimy datę wprowadzenia wszelkich zmian. Dalsze korzystanie ze Stron po opublikowaniu zmian Polityki Prywatności oznacza, że akceptują Państwo jej zmiany oraz wykorzystywanie przez nas Państwa Danych Osobowych zgodnie ze zaktualizowaną Polityką. Prologis może powiadamiać Państwa o aktualizacjach Polityki Prywatności pocztą elektroniczną lub innymi kanałami, lecz nie jest do tego zobowiązany.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt.

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych. Wykaz unijnych organów ochrony danych dostępny jest na stronie: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w pierwszej kolejności, co umożliwi nam podjęcie próby rozwiązania ich, zanim skontaktują się Państwo z właściwym organem.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.