Zásady Ochrany Osobních Údajů

Platnost od: březen 2019

Děkujeme vám za váš zájem o společnost Prologis. Jste pro nás velmi důležití, a stejně tak respektujeme vaše soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“), spolu s našimi podmínkami užívání (dále jen „podmínky užívání“) a dalšími dokumenty v nich uvedenými, jsou základem, dle kterého budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás či o vás shromažďujeme, případně které nám poskytujete. Osobními informacemi nebo údaji se rozumí jakékoli informace umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci vás nebo jiných fyzických osob (dále jen „osobní údaje“). Přečtěte si, prosím, pozorně následující informace, abyste porozuměli našim postupům týkajících se vašich osobních údajů a způsobu, jak s nimi budeme nakládat. Tyto zásady rovněž uvádějí informace o vašich právech na ochranu osobních údajů a jejich uplatňování.

Správci

Skupinu Prologis tvoří různé právnické osoby, které mají sídlo v Evropě i mimo Evropu. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vydány jménem skupiny Prologis v Evropě. Kdykoliv jsou použity pojmy Prologis, my, nás, naše apod., odkazujeme na příslušnou entitu Prologis, která je správcem, jinak řečeno je odpovědná za zpracování vašich údajů a určuje prostředky a účely takového zpracování. Seznam správců naleznete zde.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás.

Odkazy třetích stran

Webové stránky a všechny online služby, jejichž poskytovatelem a dodavatelem je skupina Prologis nebo třetí strany vystupující jménem Prologis (dále jen „webové stránky“), obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky nepropojené se společností Prologis, které mohou mít informační zásady a postupy odlišné od našich. Nad těmito webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu, nejsme odpovědní za jejich zásady ochrany osobních údajů, zásady a obsah, a naše zásady ochrany osobních údajů se na ně nevztahují. Po opuštění našich webových stránek doporučujeme prostudovat si zásady ochrany osobních údajů těchto cizích webových stránek.

Jaké vaše údaje shromažďujeme

V závislosti na tom, jak s vámi komunikujeme, můžeme shromažďovat, ukládat nebo jinak zpracovávat různé druhy vašich osobních údajů. Mezi kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, patří:

 • Údaje o totožnosti, například jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, titul, datum narození a pohlaví;
 • Kontaktní údaje, včetně adresy, e-mailové adresy a telefonního a faxového čísla;
 • Finanční údaje, včetně údajů o bankovním účtu a informací souvisejících s platbou;
 • Údaje z CCTV/ANPR, to znamená záběry z bezpečnostních kamer vás či vašeho vozidla a automatické rozpoznání poznávací značky vašeho vozidla, když se nacházíte v našich skladech či areálech;
 • Údaje KYC (v angličtině: know your customer), čili údaje získané během prověřování nebo kontrol klienta (v angličtině: due diligence), které mohou zahrnovat vaše údaje o totožnosti, kontaktní údaje, výpisy z rejstříků trestů nebo černých listin, informace o tom, zda jste nebo nejste (případně byli či nebyli) politicky exponovanou osobou nebo s takovou osobou propojeni, jakož i informace týkající se korupce, trestné činnosti, pokut a sankcí nebo negativní publicity;
 • Technické údaje, včetně IP adresy, přihlašovacích údajů, typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma a polohy, typů a verzí plug-in modlů prohlížeče, operačního systému, platformy a dalších technologií na zařízeních, která používáte pro přístup k webovým stránkám;
 • Profilové údaje, které zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, preference, zpětnou vazbu a odpovědi na průzkum;
 • Údaje o používání, které zahrnují informace o způsobu užívání našich produktů a služeb, včetně našich webových stránek.
 • Marketingové a komunikační údaje, které zahrnují vaše preference při přijímání marketingových informací a materiálů od nás a našich poskytovatelů (tj. třetích stran), ale také vaše komunikační preference;
 • Údaje o událostech, včetně vašich kontaktních údajů, informací o návštěvnících a dalších relevantních informací, informací o vašich cestách, ubytování a stravovacích preferencí, včetně stravovacích požadavků; vaše fotografie nebo videosnímky z námi organizovaných událostí (v rozsahu, v jakém jste dali souhlas s naším využíváním takových fotografií a videosnímků).

Shromažďujeme, využíváme a sdílíme také souhrnné údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje, a to za jakýmkoliv účelem. Souhrnné údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, avšak nejsou považovány za osobní údaje podle právních předpisů, protože tyto údaje přímo či nepřímo neodhalí vaší totožnost. Můžeme například shromažďovat údaje o užívání a vypočítat tak procento uživatelů, kteří přistupují k určité funkci webových stránek. Pokud však zkombinujeme nebo spojíme souhrnné údaje s osobními údaji tak, že by vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, zacházíme s těmito zkombinovanými údaji jako s osobními údaji, které budou zpracovávány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Neshromažďujeme o vás žádné zvláštní kategorie osobních údajů (to zahrnuje údaje o vaší rase nebo etnické příslušnosti, náboženské či filozofické víře, sexuálním životě, sexuální orientaci, politickém názoru, členství v odborech, vašem zdraví a genetické a biometrické údaje). Tímto vás výslovně žádáme, abyste nám neposkytovali žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Typy osobních údajů, které o vás shromažďujeme, závisí na našem vztahu s vámi, jak je dále popsáno níže.

Informace získané od vás

Osobní údaje nám můžete poskytnout zadáním informací do formuláře (online nebo papírového) nebo v rámci vzájemné korespondence (poštou, telefonicky, e-mailem nebo jinak), například když:

 • požadujete informace o našich výrobcích nebo službách, včetně informací o pronájmu prostor v našich areálech nebo o investičních příležitostech;
 • uvažujete o uzavření smlouvy s námi, případně ji s námi uzavíráte;
 • s námi spolupracujete v rámci smluvního či obchodního vztahu;
 • pracujete nebo navštěvujete některý z našich areálů či skladů;
 • užíváte naše webové stránky, např. vytvořením účtu na některých z našich webových stránek nebo přihlášením se k odběru služeb, publikací, online nástrojů či platforem;
 • požadujete zaslání marketingových informací nebo materiálů;
 • se registrujete k účasti a účastníte se některé z našich událostí;
 • se účastníte soutěže nebo propagační akce;
 • nám posíláte zpětnou vazbu pomocí průzkumu či jinak;
 • ucházíte se u nás o pracovní místo.

Je důležité, aby osobní údaje, které nám poskytnete, byly přesné a aktuální. Informace o veškerých změnách vašich osobních údajů, které by mohly být pro nás důležité, nám, prosím, sdělte prostřednictvím části „Jak nás kontaktovat“.

Informace získané z jiných zdrojů

Osobní údaje můžeme též získat z jiných zdrojů. Pokud má například společnost Prologis obchodní vztah s organizací, kterou zastupujete, mohou nám informace o vás, například kontaktní údaje nebo podrobnosti o vaší pracovní pozici, poskytnout vaši kolegové či jiní obchodní partneři. 

Společnost Prologis může také získávat osobní údaje od poskytovatelů údajů (třetích stran) nebo z veřejně dostupných zdrojů informací, včetně získávání údajů za účelem usnadnění obchodních potřeb, ochrany obchodních zájmů nebo dodržování zákonných či regulatorních povinností. Mezi příklady takových údajů patří:

 • Technické údaje od poskytovatelů analytických služeb, reklamních sítí a poskytovatelů vyhledávacích služeb (například Google, Google Analytics nebo Google Ads);
 • Údaje o totožnosti a kontaktní údaje z veřejně přístupných zdrojů, jako jsou živnostenské a obchodní rejstříky;
 • Údaje o totožnosti a kontaktní údaje od (i) externích poskytovatelů služeb (třetích stran), se kterými spolupracujeme v rámci naší činnosti, včetně makléřů, agentů, poradců, odhadců, stavebních dodavatelů, správců majetku a nemovitostí, správců zařízení, bezpečnostních společností, poskytovatelů služeb čištění a údržby, věřitelů, bankéřů a pojistitelů, (ii) profesionálních poradců, jako jsou právníci, notáři, auditoři, účetní a daňoví poradci, (iii) našich obchodních partnerů, jako jsou joint venture partneři nebo investoři, a/nebo (iv) našich protistran, například v průběhu nabývání nebo nakládání s majetkem, a případně jejich subdodavatelů (dále jen „třetí strany“);
 • Údaje KYC a informace ohledně boje proti praní špinavých peněz, kontrol spolehlivosti a podobných účelů od agentur pro kontrolu úvěrového dohledu a agentur podílejících se na prověřování a kontrolách klienta;
 • Údaje z CCTV/ANPR a údaje o přístupu (dle použitelnosti) od externích poskytovatelů (třetích stran), jako jsou bezpečnostní agentury, za účely zajištění bezpečnosti a statistickými účely, nebo v případě bezpečnostního incidentu.

Automatické údaje, soubory cookie a jiná sledovací zařízení

Během užívání webových stránek zaznamenáváme informace o vašem počítači nebo zařízení a/nebo sledujeme vaši činnost. Můžeme například zaznamenat, kolikrát jste klikli na hypertextový odkaz, zjistit, zda jste webovou stránku navštívili z určitého internetového odkazu nebo reklamy, nebo sledovat vaši cestu po webových stránkách. Tento automatický sběr údajů může zahrnovat, kromě jiného, technické údaje a informace shromažďované prostřednictvím souborů cookie, IP adresy, datové protokoly, údaje prohlížeče a transparentní soubory GIF (dále jen „automatické údaje“).

Pomocí funkce automatických údajů zaznamenáváme souhrnnou činnost na webu a lépe rozumíme potřebám našich uživatelů, a tak můžeme učinit informovaná rozhodnutí ohledně obsahu a designu webových stránek. Tyto automatické údaje můžeme také použít k individualizaci vašich zkušeností s webovými stránkami. Automatické údaje můžeme také sdílet se třetími stranami. Pokud nám poskytnete osobní údaje, můžeme je zkombinovat a používat s automatickými údaji; tyto kombinované údaje pak budou považovány za osobní údaje.

Část našeho online obsahu, například reklamy, mohou poskytovat třetí strany, které mohou shromažďovat automatické údaje týkající se vaší online aktivity. Mezi tyto třetí strany patří například Google Ads a Burst Media. Informace shromážděné třetími osobami podléhají jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů a společnost Prologis není za jejich zásady ochrany osobních údajů, postupy nebo obsah zodpovědná.

Další informace o použití souborů cookies naleznete v našich zásadách pro užívání souborů cookies.

Jak využíváme a sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v případech dovolenými právními předpisy. Osobní údaje nejčastěji využíváme za následujících okolností:

 • Pro účely plnění smlouvy, kterou se s vámi chystáme uzavřít nebo jsme již uzavřeli;
 • je-li to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a vaše zájmy a základní práva nepřevažují nad těmito zájmy;
 • k plnění zákonné povinnosti; nebo
 • ve výjimečných případech, kdy máme váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Účely použití osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovat pro jeden nebo více z následujících účelů, v závislosti na našem vztahu s vámi, a to chceme-li:

 • vás zaregistrovat jako nového zákazníka, investora, poskytovatele služeb nebo obchodního partnera a vytvořit s vámi smluvní nebo obchodní vztahy;
 • spravovat náš vztah s vámi, včetně (i) poskytování informací a služeb týkajících se naší obchodní činnosti, produktů, služeb a investičních příležitostí, (ii) zajištění přístupu k našim areálům a skladům, (iii) kontaktování vás v souvislosti s odpovědí na vaše dotazy, připomínky a návrhy, nebo je-li to jinak nutné, (iv) příjmu zboží nebo služeb od vás, (v) řízení plateb a poplatků a (vi) žádostí o účast na průzkumech;
 • spravovat a chránit naši obchodní činnost, včetně zajištění údržby a oprav našich nemovitostí a skladů, hlášení incidentů, úrazů nebo potenciálních pojistných událostí, pro účely zajištění kontinuity podnikání, plánování prohlídek a kontrol nemovitostí; rozhodovat o výběru zákazníků, investorů, dodavatelů a poskytovatelů služeb a související řízení rizik; zavádět a rozvíjet naše produkty a služby; odhalovat a předcházet podvodům nebo nezákonnému jednání;
 • vám poskytovat marketingové informace a materiály, včetně oznámení o událostech organizovaných společností Prologis, předkládat vám návrhy a doporučení týkající se zboží nebo služeb, které vás mohou zajímat, a umožnit vám účast na propagačních činnostech, jako jsou různé soutěže, spravovat propagační akce, poskytovat relevantní obsah a reklamy na webu a měřit nebo analyzovat efektivitu naší reklamy, v každém případě v souladu s platnými právními předpisy o přímém marketingu;
 • provádět správu IT, včetně správy infrastruktury a bezpečnosti IT, spravovat a chránit naše webové stránky, včetně (i) řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, reportování a hostování dat, (ii) upozornění na aktualizace internetových stránek nebo jiných služeb, (iii) sledování vašeho užívání webových stránek za účelem interního průzkumu trhu a (iv) zlepšení webových stránek, výrobků a služeb, které společnost Prologis propaguje nebo poskytuje prostřednictvím těchto webových stránek;
 • zlepšit naše webové stránky, obchodní procesy, produkty, služby, marketing, vztahy se zákazníky a zkušenosti zákazníků pomocí analýzy dat;
 • určovat trendy v odvětví nemovitostí a vytvářet souhrnné výzkumné a statistické studie;
 • zveřejňovat v článcích, příbězích, sbírkách a jiných publikacích v písemném, multimediálním nebo jiném formátu s vaším výslovným souhlasem v potřebném rozsahu;
 • splnit všechny zákonné a regulativní požadavky, které se vztahují na naši obchodní činnost; pokud to vyžaduje zákon či jiný právní předpis; nebo když o to požádaly příslušné orgány, či za účelem ochrany osob nebo majetku, případně jako součinnost při prevenci a vyšetřování podvodů, nebo k prosazování podmínek užívání či jiných zásad společnosti Prologis; nebo
 • v souvislosti s akvizicí, fúzí, restrukturalizací, prodejem nebo jiným převodem zahrnujícím celé nebo jakoukoli část našeho podnikání.

Příležitostně můžeme prohlížet a kontrolovat osobní údaje uchovávané v našich systémech, a to včetně obsahu a dalších informací týkajících se vaší e-mailové a další komunikace s námi, za účelem dodržování zásad a právních povinností a ochrany podnikání, jak je uvedeno výše. To může zahrnovat kontroly pro účely sdělování informací týkajících se soudních sporů a/nebo kontrolu záznamů týkajících se vnitřních nebo vnějších regulatorních nebo trestních vyšetřování.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy budou tyto kontroly prováděny přiměřeným a rozumným způsobem a schváleny na vhodné úrovni managementu. V konečném důsledku mohou tyto kontroly zahrnovat odhalení vašich údajů příslušným orgánům a protistranám sporu.

Z důvodu běžného řízení podniku mohou mít k vaší e-mailové a jiné komunikaci přístup i jiné osoby než zaměstnanci, se kterými jste původně komunikovali (např. v případě, kdy je nějaký zaměstnanec mimo kancelář nebo opustil společnost Prologis).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu pro výše popsané účely. V případech, kdy potřebujeme shromažďovat osobní údaje podle zákona nebo podle podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy nebudete tyto údaje na požádání neposkytnete, je možné, že nebudeme moci zabezpečit plnění dle smlouvy nebo smlouvu s vámi uzavřít nebo vám poskytnout odpovídající produkt nebo službu.

Vaše osobní údaje nebudou použity k zasílání marketingových materiálů, pokud jste požádali o jejich nezasílání. Pokud již od nás nechcete dostávat marketingová sdělení, upravte své preference ve formulářích a odkazech, které jsou k tomuto účelu připojeny k našim elektronickým marketingovým sdělením, nebo nás kontaktujete tak, jak je uvedeno níže  v sekci „Jak nás kontaktovat“.

Chcete-li získat další informace o účelech zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás tak, jak je uvedeno níže v sekci „Jak nás kontaktovat“.

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje můžeme pro účely popsané výše sdílet s:

 • přidruženými společnostmi Prologis, které mohou mít oprávněný zájem na získávání relevantních informací, a to pro naše interní obchodní procesy;
 • třetími stranami (jak jsou definovány výše);
 • vybranými třetími stranami, včetně poskytovatelů analytických a vyhledávacích služeb, kteří nám pomáhají při zabezpečení uložení informací, podpoře, zlepšování a optimalizaci webových stránek;
 • externími poskytovateli služeb IT a správy systému;
 • třetími osobami, kterým můžeme prodat nebo na které můžeme převést části našeho podniku nebo majetku, případně se s nimi sloučit;
 • třetími osobami, které společnosti Prologis poskytují marketingové, reklamní, komunikační a související služby, jako jsou organizátoři akcí, marketingové a online agentury atd.; a/nebo
 • regulatorní a jiné orgány, které za určitých okolností vyžadují podávání zpráv o zpracování údajů.

Mezinárodní předávání údajů

Osobní údaje předáváme v rámci různých pracovišť společnosti Prologis po celém světě. V souvislosti s předáváním osobních údajů jsme vytvořili určité vhodné záruky a smluvní ujednání. Mezinárodní předávání údajů z evropských do amerických částí skupiny Prologis jsou založeny na standardních smluvních doložkách o ochraně osobních údajů vydaných Evropskou Komisí, jak je uvedeno v článku 46 obecného nařízení o ochraně údajů (v angličtině: General Data Protection Regulation). V případě, že Velká Británie již nebude součástí Evropského hospodářského prostoru, bude veškeré předávání údajů z britských do amerických podniků skupiny Prologis a z Evropského hospodářského prostoru do britských podniků skupiny Prologis založeno na standardních smluvních doložkách o ochraně osobních údajů vydaných Evropskou komisí podle článku 46 obecného nařízení o ochraně údajů. Jestliže požadujete další informace o těchto dohodách (včetně kopií těchto doložek), kontaktujte nás (viz sekce „Jak nás kontaktovat“ níže).

Pokud jde o předávání osobních údajů třetím stranám, společnost Prologis stanoví, zda musí třetí strany předem přijmout určitá specifická opatření pro zabezpečení ochrany údajů a podle potřeby implementovat tato bezpečnostní opatření.

Přehled zemí, ve kterých je společnost Prologis přítomna, najdete na www.prologis.com.

Uchovávání údajů

Společnost Prologis se snaží neuchovávat osobní údaje déle, než je přiměřeně nezbytné pro účely zpracování. Příslušná doba uchovávání údajů závisí na účelu, pro který byly osobní údaje získány, a na konkrétních povinnostech uchovávání údajů vyplývajících z příslušných zákonů, které mohou vyžadovat, aby byly údaje uchovávány po určitou dobu.

Osobní údaje si můžeme uchovávat po delší dobu, než je nezbytné ke zpracování pro daný účel v případě stížnosti nebo pokud se oprávněně domníváme, že může dojít ke sporu v souvislosti našeho vztahu s vámi. Za určitých okolností, pro výzkumné nebo statistické účely (včetně tvorby souhrnných statistických studií), budeme vaše osobní údaje anonymizovat. V takovém případě můžeme tyto informace bez dalšího upozornění používat po dobu neurčitou.

Bezpečnost informací

K ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zpřístupněním, změnou nebo zničením přijímáme vhodná technická a organizační opatření. Společnost Prologis zajistí, aby osobní údaje byly zpřístupněné pouze v nezbytných případech.

Je třeba mít na paměti, že žádné internetové předání údajů není 100% bezpečný nebo bezchybný, takže, prosím, pečlivě zvažte, jaký typ informací nám prostřednictvím internetu poskytujete. 

Máme zavedené postupy, díky kterým se vypořádáme s jakýmkoli podezřelým nebo skutečným porušením ochrany osobních údajů. Případné porušení oznámíme vám, stejně tak příslušnému regulatornímu orgánu (bude-li tato povinnost vyplývat ze zákona).

Osobní údaje dětí

Nehodláme shromažďovat nebo uchovávat, ani vědomě neshromažďujeme a neuchováváme údaje o osobách mladších 18 let. Žádná část webových stránek není cílená na osoby mladší 18 let. Dle podmínek užívání našich webových stránek musí být uživatel starší 18 let. Užíváním webových stránek prohlašujete, že nejste mladší 18 let.

Pokud nám nějaké dítě poskytlo osobní údaje, může nás kontaktovat rodič nebo opatrovník tohoto dítěte (nebo jiná osoba, která má taková práva dle příslušného zákona) s žádostí, abychom informace z našich záznamů odstranili. V takovém případě kontaktujte společnost Prologis podle pokynů v sekci „Jak nás kontaktovat“. Zjistíme-li, že nám nějaké dítě poskytlo osobní informace bez souhlasu rodičů, učiníme kroky k odstranění těchto informací.

Práva subjektů údajů

Jako fyzická osoba máte několik práv, která můžete uplatnit (ve vztahu k vašim osobním údajům, které naše společnost zpracovává). Zejména máte právo:

 • Požádat o přístup ke svým osobním údajům. Na základě tohoto práva si můžete vyžádat kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákony.
 • Požádat o opravu svých osobních údajů, které zpracováváme. Na základě tohoto práva můžete požadovat, aby všechny neúplné nebo nepřesné informace, které o vás zpracováváme, byly opraveny.
 • Požádat o výmaz svých osobních údajů. Na základě tohoto práva můžete požádat o odstranění nebo vymazání osobních údajů, u kterých není důvod, abychom je nadále zpracovávali.
 • Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, v případech, kdy se zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu (nebo oprávněného zájmu třetí osoby), a zároveň se jedná o zvláštní situaci, kdy se ohrazujete proti zpracování údajů na základě tohoto zájmu. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů také v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu.
 • Požádat o omezení zpracovávání svých osobních údajů. Na základě tohoto práva můžete požádat o pozastavení zpracovávání vašich osobních údajů, například pokud chcete ověřit jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování.
 • Požádat o předání svých osobních údajů jiné straně či osobě.

Upozorňujeme, že za určitých podmínek nejsme schopni, případně nejsme oprávněni vyhovět vaší žádosti (např. jde-li o zákonnou povinnost uchovávat či zpracovávat vaše osobní údaje). Jestliže tato situace nastane, neprodleně vám to oznámíme. Je možné, že si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, abyste nám pomohli ověřit vaši totožnost a my jsme tak zajistili vaše právo na přístup k informacím nebo výkon jakéhokoliv další práva.

Požadujete-li uplatnit svá práva, kontaktujte společnost Prologis dle pokynů v sekci „Jak nás kontaktovat“.

Podmínky užívání a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Užíváním webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů, včetně jejich změn a dodatků, včetně shromažďování a využívání osobních údajů, a podmínkami užívání. Klikněte zde chcete-li zobrazit podmínky užívání v plném rozsahu. 

Zásady ochrany osobních údajů mohou být podle potřeby změněny, proto vám doporučujeme čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů znovu přečíst. Aktualizované zásady ochrany osobních údajů jsou účinné datem zveřejnění na webových stránkách. Datum provedení změn bude uvedeno v horní části první stránky. Budete-li webové stránky používat po zveřejnění změn v zásadách ochrany osobních údajů, vyjadřujete tím souhlas se změnami a používáním svých osobních údajů v souladu s aktualizovanými zásadami. Společnost Prologis vám může (ovšem nemusí) poskytnout oznámení o změnách v zásadách ochrany osobních údajů prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů.

Jak nás kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našeho zpracování vašich osobních údajů nás kontaktujte.

Máte také právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů. Seznam orgánů EU pro ochranu údajů je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Rádi bychom však vyřešili vaše problémy předtím, než se obrátíte na uvedené orgány. Proto nás neváhejte ihned kontaktovat.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.