Udržitelnost je dobrý obchod

Usilujeme o pozici lídra v oblastech životního prostředí, sociální odpovědnosti, etiky a způsobu vedení.

Prohlášení o účelu

Usilujeme o to, abychom byli příkladnou společností, minimalizovali naše dopady na životní prostředí a maximalizovali prospěch pro všechny strany, jichž se naše podnikání dotýká.

Náš přístup k oblastem ESG

Definování a rozvíjení nových myšlenek v oblastech ESG

  • Zajišťujeme zachování resilience a dlouhodobé hodnoty našeho podnikání na základě vyhodnocování budoucích rizik, včetně těch, která souvisí se změnou klimatu
  • Integrujeme základní principy ESG do našeho podnikaní, čímž zajišťujeme zodpovědné investování a obchodní rozhodování

 

Výzkum a vývoj programů zaměřených na eliminaci nepříznivých dopadů a generovaní výhod pro stakeholdery

  • Snižujeme spotřebu energií a vody a redukujeme množství odpadu vznikajícího v našich kancelářích i napříč naším portfoliem nemovitostí

  • Investujeme do našich zaměstnanců a komunit, čímž zajišťujeme bezpečné, zdravé, inkluzivní a rozmanité pracovní prostředí

Partnerství se stakeholdery při implementaci řešení nedostatků v oblastech ESG
  • Naše portfolio sestává z moderních, efektivně fungujících nemovitostí v lokalitách, které odpovídají potřebám našich zákazníků, jež zároveň přináší hodnoty místním komunitám

  • Investujeme do školení a vytváření příležitostí pro kariérní růst, do rozvoje pracovních sil v segmentu logistiky, do zdraví, bezpečnosti a produktivity zaměstnanců

Stručná fakta o udržitelnosti v roce 2019

K 31. prosinci 2019
Prologis - Materiality Assessment

Zhodnocení přínosů

Od roku 2013 každé dva roky posuzujeme přínosy naší ESG strategie. Do hodnocení z roku 2019 jsme zapojili interní i externí zainteresované strany, které zajišťují širokou škálu perspektiv na stávající vlivy společnosti Prologis na životní prostředí, ekonomiku a společnost.

Z nejnovějšího hodnocení našich dvouletých snah vyplynuly čtyři důležité tematické okruhy: emise, energie, místní komunity a nepřímé ekonomické dopady.

Posudek byl proveden na základě standardů GRI a hodnotil význam Prologis pro ekonomiku, životní prostředí, společnost a další interesované strany.

Prologis tým Varšava, Polsko

Využitá metodika

Při vypracovávání zpráv o udržitelnosti postupujeme podle standardů Global Reporting Initiative (GRI). 

Zprávy o udržitelnosti