Automatizácia a logistické nehnuteľnosti #1: Stupeň automatizácie v dodávateľských reťazcoch

Automatizácia má potenciál revolučným spôsobom zmeniť logistické operácie. Mieru jej adopcie podporujú stále nižšie náklady a rýchlejšia návratnosť investícií (ROI). Prechod na vyšší stupeň automatizácie v našich nehnuteľnostiach je spojený s tromi aktuálnymi faktormi. Po prvé, v dôsledku šírenia ochorenia COVID na pracoviskách chýbajú zamestnanci, čo ešte viac prehlbuje problém s nedostatkom pracovnej sily. Po druhé, dochádza k neustálemu zdokonaľovaniu technológií, ktoré otvárajú nové možnosti a znižujú náklady. Po tretie, odvetvia s vysokou potrebou pracovnej sily, konkrétne e-commerce, sú na rýchlom vzostupe. Spoločnosti s týmto zameraním vidia v automatizačných technológiách rad výhod a stávajú sa hlavnými pioniermi ich využívania v praxi.

Tento dramatický vývoj však nemožno preceňovať: premena prostredia, ku ktorej malo dôjsť v priebehu rokov, sa odohrala len v priebehu pár mesiacov. V dôsledku toho niektoré z logistických spoločností do automatizácie vo veľkom investujú. V tomto reporte, prvým z tematickej série, sa zaoberáme aktuálnym stavom a vývojom automatizácie skladov a jej vplyvmi na požadované parametre logistických nehnuteľností. Ku kľúčovým poznatkom patria nasledujúce:

 • Možnosti implementácie automatizácie sú v logistických nehnuteľnostiach aktuálne obmedzené, a to pre vysoké náklady, nízku flexibilitu a pomalú ROI. Náklady na zriadenie úplne automatizovanej budovy sú 4 až 5x vyššie ako v prípade prevádzkovania budovy úplne bez, alebo len s obmedzeným množstvom automatizačných prvkov [1]. Zohľadniť treba aj faktory ako náročné plánovanie a potrebu prevádzkovej flexibility, vrátane prestojov, ku ktorým môže dochádzať počas inštalácie.
 • K automatizácii prevažne dochádza v oblasti e-fulfillmentu. E-commerce si vyžaduje viac než trikrát toľko pracovnej sily čo tradičné logistické operácie [2]. V porovnaní s kamennými predajňami je volatilita predajov online dvojnásobná [3] a vzhľadom k tomu, ako rýchlo e-commerce rastie, sa stáva prostredím investícií cielených na zlepšenie produktivity práce či umožňujúcich plynulé zvládnutie nákupných špičiek.
 • Automatizácia môže otvoriť cestu k využívaniu cenných lokalít v blízkosti koncových zákazníkov a viesť k rozšíreniu možností dopravy zásielok priamo do domácností. V mnohých prípadoch je voľba lokality logistickej nehnuteľnosti kompromisom medzi dostupnosťou pracovnej sily a blízkosťou ku koncovému zákazníkovi. Keď automatizácia výraznejšie pokročí, druhý z faktorov môže pri rozhodovaní získať prednosť. To pre zákazníkov znamená kratšie dodacie lehoty a optimalizáciu nákladov na dopravu.

Táto správa sa zaoberá tromi hlavnými otázkami vzťahujúcimi sa k súčasnému stavu automatizácie a potenciálnemu budúcemu vývoju:

 1. Čo je to automatizácia?
 2. Aká je miera osvojenia automatizácie a aké sú trendy?
 3. Ako ovplyvňuje automatizácia požiadavky na logistické nehnuteľnosti?

Čo je to automatizácia?

Automatizácia slúži na zvýšenie efektivity. V prípade jej úspešnej realizácie sa automatizované prevádzky vyznačujú vyššou produktivitou, plynulejším chodom, rýchlejším spracovaním operácií, vyššou bezpečnosťou práce a vyššou efektivitou z hľadiska celkových nákladov (prevádzkových a kapitálových). Hlavné logistické činnosti sú spravidla nasledujúce:

 • vykládka/preberanie;
 • prekládka;
 • skladovanie;
 • vychystávanie;
 • balenie;
 • nakladanie/odosielanie.

Všetky logistické prevádzky musia svoje zdroje a nároky rozvrhnúť do týchto činností príslušným spôsobom. V odvetví sa dlhodobo využíva rozličné vybavenie slúžiace na zvýšenie produktivity jednotlivých operácií – napríklad regálové systémy či vysokozdvižné vozíky.

Kľúčovým faktorom, ktorý v definícii oddeľuje automatizačné technológie od iných typov skladového vybavenia, je nezávislosť na ovládaní človekom. Opäť je potrebné uviesť, že niektoré z týchto riešení zvyšujúcich produktivitu prevádzky, vrátane zložitých dopravníkových systémov, pneumatických dopravníkových pásov či automaticky riadených vozíkov, nie sú v logistických prevádzkach novinkou.

Automatizačné technológie možno rozdeliť do dvoch skupín:

 • Fixná automatizácia. Tento typ technologických riešení sa spravidla vyznačuje veľkými rozmermi, vzniká úplne alebo aspoň čiastočne na mieru pre konkrétnu prevádzku, má fixnú kapacitu, pričom flexibilita je tu obmedzená a inštalácia nákladná. K bežným príkladom patria:

  • dopravníkové pásy;
  • automatické triediace linky;
  • paletizátory;
  • paletové dopravníky;
  • automatické regálové zakladače (AS/RS).
Full fixed automation: Automated Storage & Retrieval System (AS/RS), automated sortation

Plne fixná automatizácia: automatické regálové zakladače (AS/RS), automatizované triedenie

 

Partial fixed automation: Conveyors, palletizers, pallet shuttles, vertical lifts

Čiastočne fixná automatizácia: dopravníky, paletizátory, paletové dopravníky, vertikálne výťahy

 

Mobilná a čiastočne mobilná automatizácia. Tento typ automatizovaných riešení spravidla zahŕňa nenápadné robotické technológie fungujúce v širokom spektre prostredí, ktoré ponúkajú väčšiu flexibilitu v škálovateľnosti podľa potrieb. K bežným príkladom patria:

 • automaticky riadené vozíky (AGV), napríklad autonómne vysokozdvižné vozíky;
 • autonómne mobilné roboty (AMR), napríklad niektorí koboti;
 • špecializované/netradičné automatizačné technológie, napríklad automatické vykladače boxov a prívesov.
Mobile automation: Autonomous Mobile Robots (AMRs), Automated Guided Vehicles (AGVs)

Mobilná automatizácia: autonómni mobilní roboti (AMR), automaticky riadené vozíky (AGV)

 

Neexistuje univerzálne riešenie. Mnohé z automatizačných technológií zodpovedajú potrebám jednej či dvoch zo šiestich vyššie uvedených skladových činností. So všetkými sa tiež spájajú ďalšie rozmanité činnosti, kroky a rôzne úrovne zložitosti. Každá si vyžaduje špeciálne vybavenie. Prepojiť jadrovú funkciu s príslušnou automatizačnou technológiou je veľmi náročné a nákladné. Napríklad pneumatické dopravníky je možné využiť iba pre účely prekládky a vychystávania, každý z nich navyše potrebuje vlastnú uličku. Mobilné technológie a koboti slúžia na automatizáciu najzákladnejších funkcií. ROI je v ich prípade najrýchlejšia, zavádzanie jednoduchšie, navyše umožňujú vlastníkom zachovať v jadre prevádzky ľudskú pracovnú silu.

Aká je miera adopcie automatizácie a aké sú trendy?

Užívatelia logistických nehnuteľností využívajú automatizáciu primárne na zlepšenie produktivity práce a na zvýšenie objemu toku tovaru, nie na zmenšenie podlahovej plochy. V dôsledku toho je miera adopcie automatizačných technológií spojená s dostupnosťou pracovnej sily. V prevádzkach obsluhujúcich e-commerce spravidla pracujú viac ako traja zamestnanci na 1 000 stôp štvorcových [4]. Väčšina zákazníkov zo segmentu e-commerce, ktorí si do polovice roku 2020 prenajímali cca 15 % logistických priestorov [5], už niektorú z foriem automatizácie implementovali do svojej prevádzky. Oproti tomu v priestoroch prenajatých spoločnosťami zaoberajúcimi sa tradičným fulfillmentom pripadá na 1 000 štvorcových stôp v priemere jeden zamestnanec. Osvojenie si automatizácie je v prípade týchto zákazníkov skôr výnimkou. Celkovo sa jeden alebo viac druhov automatizačných technológií využíva v 20 až 25 % logistických nehnuteľností. Väčšia koncentrácia prevádzkových aktivít môže byť vedľajším dôsledkom automatizácie, avšak nie je jej primárnym cieľom a ani nie je bežná. Naopak dosiahnutie menej hustej premávky v budove býva výhodou plynúcou z implementácie radu automatizačných technológií.

Aktuálne sa miera adopcie automatizácie značne líši v závislosti na technológii. Výskum medzi logistickými spoločnosťami v USA z roku 2019 ukázal, že zhruba 30 % respondentov pracovalo v budovách, v ktorých fungoval dopravník alebo vertikálne skladovacie výťahové systémy, čo sú v praxi najčastejšie využívané technológie. U asi 8 až 10 % respondentov boli v prevádzke technológie AGV či AMR, približne rovnaké percento spomínalo využívanie systémov pick-to-light či pick-to-voice. Využívanie fixných automatizačných systémov (AS/RS, automatizované triedenie) bolo relatívne vzácne, len u 3 až 5 % respondentov. Využívanie všetkých týchto technológií je typické pre veľké priestory. Napríklad tie, v ktorých je implementovaná robotizácia, sú oproti priemeru o 33 % väčšie a jednotky vybavené AS/AR či automatizovanými triediacimi systémami majú v porovnaní s priemerom trojnásobnú plochu.

V súčasnosti je automatizácia celej prevádzky či plná miera osvojenia si automatizačných technológií výnimkou, najmä v prípade fixných riešení. Dôvodov je viac, okrem iného:

 • Vysoké náklady a dlhá návratnosť. Množstvo tradičných foriem automatizácie je prispôsobené špecifickým účelom, čo zvyšuje obstarávacie náklady a limituje možnosti ďalšieho využitia. Okrem toho malé množstvo pracovníkov v logistických budovách obmedzuje potenciálne ekonomické výhody automatizácie úloh a procesov na úkor úspor nákladov na pracovnú silu.
 • Zložitosť procesov a plánovanie. Automatizácia najlepšie funguje vtedy, ak dôjde k splneniu týchto troch podmienok: (i) opakujúce sa procesy; (Ii) veľkoobjemová prevádzka; a (iii) malá každodenná či medzimesačná variabilita. Veľké výkyvy dopytu typické pre e-commerce tiež poukazujú na potenciálne riziká spojené s dlhodobými investíciami do automatizácie. Jej výhody sú každopádne jednoznačné najmä počas sviatkov a ďalších období s vyššou aktivitou, keď je nedostatok pracovnej sily ešte výraznejší. • Limity v implementácii. Dodávateľské reťazce boli vždy utvárané tak, aby boli maximálne efektívne. Priestor pre prestoje spojené s výmenou systémov je veľmi limitovaný a akékoľvek prerušenie bežiacich procesov znamená dodatočné výdavky a ohrozenie stability prevádzky.
 • Problematika IT riešení a zlá kvalita dát. Zložitosť automatizačných systémov vyžaduje prepojenie radu existujúcich systémov (napr. objednávok či správy skladu). To znamená, že aj pre automatizáciu platia bežné prekážky spojené s modernizáciou IT. Výskum realizovaný v prvom štvrťroku tohto roka spoločností DC Velocity/ARC Advisory Group ukazuje, že najvyššiu prioritu v oblasti investícií do technológií majú systémy pre správu skladov, a to u 36 % používateľov.
 • Situácia na trhu práce. Nízka nezamestnanosť, stále špecializovanejšie profesie (napr. technické) a vzdialenosť lokalít sú ďalšími prekážkami implementácie.

Novšie technológie ponúkajú riešenia na doterajšie prekážky v ich adopcii. Integrácia sa stále zjednodušuje, fixné technológie sú častejšie navrhované tak, aby boli do istej miery modulárne a mobilné automatizačné riešenia fungujú bok po boku s ľuďmi. Automatizácia môže byť čoraz bežnejšou technológiou, ktorá skôr zdokonalí existujúce procesy, než by ich nahradila. Zámerom je teda zvýšiť produktivitu práce, a nie mať „temné“, plne automatizované sklady a/alebo dramatickým spôsobom zmeniť spôsob užívania logistických nehnuteľností. Zhoda panuje v tom, že automatizácia prinesie finančné výhody: 96 % respondentov výskumu DC Velocity uviedlo (pred vypuknutím pandémie COVID-19), že v nasledujúcich troch rokoch očakáva zvýšenie hodnoty automatizovaných skladov.

Ako mení automatizácia požiadavky na logistické nehnuteľnosti?

Automatizácia otvára viac možností pre výber lokality nehnuteľnosti a väčšina technológií môže byť inštalovaná v akejkoľvek modernej budove. Potenciálnymi zmenami pre logistickú výstavbu sme sa zaoberali z dvoch uhlov pohľadu: z hľadiska funkčných požiadaviek a požiadaviek na lokalitu.

Fyzické požiadavky na automatizáciu neovplyvnia funkčný vek budovy. S posunom k mobilným automatizačným riešeniam, modulárnym fixným technológiám, teda všeobecne flexibilnejším technológiám, sú fyzické vlasnosti budov menej dôležité. Kľúčové prvky možno dodatočne upravovať (napr. s ohľadom na požiadavku vyššej spotreby energie). Viac podrobností o požadovaných vlastnostiach budov nájdete na obrázku 1.

Automatizácia sprístupňuje nové, lukratívnejšie lokality. Automatizácia konkrétne akceleruje príležitosti expanzie na trhoch s obmedzenou dostupnosťou pracovnej sily. Na prvý pohľad sa môže zdať, že nesúlad medzi potrebami logistických prevádzok a dostupnosťou pracovníkov sa týka odľahlých nehnuteľností. Znížiť dopravné náklady a skrátiť cestu ku koncovým zákazníkom je pritom hlavným záujmom väčšiny užívateľov logistických priestorov. Prejavujú preto väčší záujem o to, aby im automatizácia sprístupnila výplňové či mestské lokality, kde sú tradičnými prekážkami dostupnosť a cena pracovnej sily.

V súhrne

Automatizácia znamená pre užívateľov logistických priestorov možnosť optimalizovať svoje nehnuteľnosti

Automatizácia sprístupňuje lepšie lokality a vďaka tomu majú zákazníci možnosť optimalizovať svoje dodávateľské reťazce. Aktuálna miera osvojenia automatizácie je nízka, ale rastie – najvýraznejšie a najrýchlejšie v rýchlo sa meniacich segmentoch ako je e-fulfillment. Čo sa technologickej stránky týka, v porovnaní s minulosťou sú populárnejšie flexibilnejšie, mobilnejšie a so samotnou budovou menej prepojené riešenia. Za zmienku stojí, že automatizácia nesúvisí s funkčným vekom logistických nehnuteľností. Znižovaním závislosti na dostupnosti pracovnej sily automatizácia otvára prístup k lukratívnejším lokalitám v blízkosti koncových spotrebiteľov. Tým pomáha dodávateľským reťazcom rýchlejšie napredovať smerom k budúcnosti, v ktorej dynamické, produktívne a optimálne umiestnené logistické nehnuteľnosti budú zákazníkom doslova samy pomáhať v doručovaní tovaru.

Obrázok 1

AUTOMATIZÁCIA A POŽIADAVKY NA LOGISTICKÉ NEHNUTEĽNOSTI

Automatizácia a požiadavky na logistické nehnuteľnosti

Poznámky

1. Prologis Research
2. Prologis Research, výskum o pracovnej sile medzi zákazníkmi v USA, 2019
3. Verejne dostupné dáta spoločnosti Prologis Research
4. Prologis Research, výskum o pracovnej sile medzi zákazníkmi v USA, 2019; Prologis Research, výskum o pracovnej sile medzi zákazníkmi v Európe, 2018
5. Prologis Research

Výhľadové vyhlásenia

Tento materiál nesmie byť vykladaný ako ponuka predaja cenných papierov alebo ako žiadosť o ponuku kúpy cenných papierov. Na základe tohto materiálu sa neočakáva žiadna akcia. Ide len o všeobecnú informáciu o zákazníkoch Prologis.

Táto správa je čiastočne založená na verejne dostupných informáciách, ktoré považujeme za dôveryhodné, avšak neuvádzame, že tieto informácie sú presné alebo úplné a teda že by sa na nich malo spoliehať. Správa neobsahuje žiadne vyhlásenie o presnosti a úplnosti informácií v nej obsiahnutých. Vyjadrené názory sú platné iba k dátumu správy. Spoločnosť Prologis odmieta akúkoľvek zodpovednosť za túto správu, a to najmä vo veci priamych alebo nepriamych záruk, výpovedí, chýb alebo opomenutí obsiahnutých v správe.

Odhady, predpovede alebo predpoklady obsiahnuté v tomto dokumente sú výhľadovými vyhláseniami. Hoci sa domnievame, že očakávania uvedené vo výhľadových vyhláseniach sú primerané, nemôžeme zaručiť, že sú ako také správne. Odhady môžu byť ovplyvnené známymi aj neznámymi rizikami, neistotami a ďalšími faktormi, ktoré môžu viesť k tomu, že sa skutočné výsledky budú výrazne líšiť od predpokladaných. Výhľadové vyhlásenia sú platné iba k dátumu správy. Nemáme povinnosť aktualizovať alebo meniť výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tomto dokumente v súlade s našimi očakávaniami alebo zmenami okolností.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Prologis nemôže byť žiadna časť tohto materiálu (i) rozmnožovaná, fotografovaná

O výskumnom oddelení Prologis Research

Výskumné oddelenie Prologis Research sa zaoberá základnými a investičnými trendmi a potrebami zákazníkov spoločnosti Prologis, aby mohlo byť nápomocné pri zisťovaní príležitostí a prispieť k vyhnutiu sa rizikám naprieč štyrmi kontinentmi. Tím sa podieľa na rozhodovaní o investíciách a dlhodobých strategických iniciatívach, vydáva tiež vlastné biele knihy a ostatné výskumné správy. Spoločnosť Prologis publikuje výskum o dynamike trhov ovplyvňujúcich podnikanie jej zákazníkov, vrátane aspektov globálnych dodávateľských reťazcov a vývoja v logistike a realitných odvetviach. Výskumný tím Prologis spolupracuje so všetkými oddeleniami spoločnosti s cieľom uľahčovať vstup spoločnosti Prologis na nové trhy, jej expanziu, akvizície a rozvojové stratégie.

O spoločnosti Prologis

Prologis, Inc. je globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, ktorý sa zameriava na trhy s vysokým rastom a vysokými prekážkami vstupu. K 30. septembru 2020 spoločnosť vlastnila (či už samostatne alebo formou spoločných investičných podnikov) nehnuteľnosti a developerské projekty s celkovou očakávanou rozlohou približne 976 miliónov stôp štvorcových (91 miliónov metrov štvorcových) v 19 krajinách.

Prologis prenajíma moderné distribučné priestory pestrej škále približne 5 500 zákazníkov z dvoch hlavných oblastí: business-to-business a retailového/online fulfillmentu.

stiahnuť správu