Nieruchomości logistyczne zdecydowanie wykraczają poza samą tylko dystrybucję towarów – stanowią ważne ogniwo globalnej gospodarki i zasadniczy element nowoczesnego łańcucha dostaw. Według raportu „The Future Flow of Goods” przez obiekty Prologis przepływa 2,8% światowego produktu krajo­we­go brutto (PKB; w 2022 roku niemal 3% wszystkich towarów wyprodukowanych i sprzedanych na świe­cie „przeszło” przez nieruchomości logistyczne Prologis).

 

W badaniu przeanalizowano, w jaki sposób działalność biznesowa Prologis oraz jej klientów przyczynia się do rozwoju globalnej gospodarki, poprzez działalność magazynową (wpływ bezpośredni), wspierający ją łańcuch dostaw (wpływ pośredni) oraz działalność gospodarczą, której motorem są koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych bezpośrednio i pośrednio (wpływ indukowany).

Europa:

  • Wartość towarów przepływających przez magazyny Prologis w Unii Europejskiej (UE) jest szacowana na około 541 mld dol. Jest to równowartość około 3,1% łącznego Produktu Krajowego Brutto 12 krajów, w których Prologis prowadzi działalność w Europie (lub 5,9% konsumpcji gospodarstw domowych w tych krajach).1

  • Bezpośrednie zatrudnienie w ramach działalności magazynowej Prologis w Europie w 2022 roku wynosi 236 094 osoby, co stanowi wzrost o 19% w stosunku do roku 2020.

  • Pełny wpływ gospodarczy działalności operacyjnej prowadzonej w magazynach Prologis w Europie wynosi niemal 58 mld dol.

  • Całkowity wpływ na zatrudnienie związany z działalnością w magazynach Prologis w UE szacowany jest na 643 908 osób.

  • Całkowity wpływ na podatki związany z tą działalnością szacowany jest na poziomie 17 mld dol.

Najważniejsze wartości dla globalnego portfolio Prologis:

  • Globalna przepustowość magazynów Prologis na całym świecie szacowana jest na około 2,7 biliona dol. Jest to równowartość ok. 2,8% globalnego PKB (lub 5,6% globalnej konsumpcji gospodarstw domowych).1

  • Szacowane na rok 2022 globalne zatrudnienie bezpośrednie w magazynach Prologis wynosi 1 067 975 osób, co stanowi wzrost o 25% w stosunku do roku 2020.

  • Pełny globalny wpływ gospodarczy działalności operacyjnej w magazynach Prologis wynosi 315 mld dol.

  • Całkowity globalny wpływ na zatrudnienie związany z działalnością w magazynach Prologis szacuje się na 3,5 mln osób.

  • Całkowity globalny wpływ na podatki związany z działalnością w magazynach Prologis szacowany jest na poziomie 66 mld dol.

Badanie podkreśla pozytywny wpływ, jaki Prologis i jej klienci wywierają na zrównoważony wzrost gospo­darczy, zapewniając przy tym miejsca pracy dla ponad miliona osób na całym świecie.

ZOBACZ PEŁEN RAPORT

Uwaga: PKB stanowi łączną wartość całej produkcji dóbr i usług końcowych. Niektóre magazyny mogą być wykorzystywane do przechowywania towarów pośrednich (tj. składników używanych w produkcji wyrobów końcowych); oczywiście usługi nie wymagają przechowywania, a jeden towar często bywa przechowywany w wielu magazynach w drodze do końcowego odbiorcy.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie są faktami historycznymi, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu części 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z póź­niej­szymi zmianami, oraz części 21E ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku, z póź­niej­szymi zmianami. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży i rynków, na których działamy, jak również na przekonaniach i założe­niach kierownictwa. Wiążą się z niepewnością, która może znacząco wpłynąć na nasze wyniki finansowe. Słowa takie jak „oczekuje”, „przewiduje”, „zamierza”, „planuje”, „wierzy”, „dąży” i „szacuje”, w tym od­mia­­­ny tych słów i wyrażenia podobne, mają na celu zidentyfikowanie stwierdzeń dotyczących przysz­łości, które zasadniczo nie mają charakteru historycznego. Wszystkie stwierdzenia dotyczące wyników opera­cyjnych, zdarzeń lub rozwoju, których wystąpienia oczekujemy lub przewidujemy w przyszłości – w tym stwierdzenia dotyczące wzrostu czynszu i obłożenia, działalności deweloperskiej, działalności związanej z wnoszeniem i zbywaniem nieruchomości, ogólnych warunków panujących na obszarach geograficznych, na których prowadzimy działalność, naszego zadłużenia, struktury kapitałowej i sytuacji finansowej, naszej zdolności do tworzenia nowych przedsięwzięć współinwestycyjnych oraz dostępności kapitału w istniejących lub nowych przedsięwzięciach współinwestycyjnych – są stwierdzeniami dotyczącymi przysz­łości. Stwierdzenia te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i założeniami, które trudno przewidzieć. Chociaż uważamy, że oczekiwania odzwierciedlone w stwierdzeniach dotyczących przyszłości są oparte na rozsądnych założeniach, nie możemy zagwarantować, że zostaną one spełnione, i dlatego rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub przewidywanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Niektóre z czynników mogących wpłynąć na wyniki i rezultaty obejmują m.in.: (i) krajowe, międzynarodowe, regionalne i lokalne otoczenie gospodarcze i polityczne; (ii) zmiany na globalnych rynkach finansowych, stopy procentowe i kursy walut; (iii) zwiększoną lub nieprzewidzianą konkurencję dla naszych nierucho­mości; (iv) ryzyko związane z nabyciem, zbyciem i budową nieruchomości; (v) utrzymanie statusu funduszu inwestycyjnego nieruchomości, strukturyzację podatkową i zmiany przepisów i stawek podatku dochodo­wego; (vi) dostępność finansowania i kapitału, poziomy zadłużenia, które utrzymujemy, i nasze ratingi kredytowe; (vii) ryzyko związane z naszymi inwestycjami w przedsięwzięcia współinwestycyjne, w tym naszą zdolność do tworzenia nowych przedsięwzięć współinwestycyjnych; (viii) ryzyko prowadzenia działalności na skalę międzynarodową, w tym ryzyko walutowe; (ix) niepewność dotyczącą środowiska naturalnego, w tym ryzyko klęsk żywiołowych; (x) ryzyko związane z obecną pandemią koronawirusa oraz (xi) dodatkowe czynniki omówione w sprawozdaniach złożonych przez nas w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka”. Nie podejmujemy się obowiązku uaktualniania żadnych oświadczeń dotyczących przyszłości pojawiających się w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem sytuacji, w których może to być wymagane przez prawo.

Prologis Research

Dział Badań Prologis analizuje trendy podstawowe i inwestycyjne oraz potrzeby klientów Prologis, aby po­móc w identyfikacji możliwości i unikaniu ryzyka na czterech kontynentach. Zespół bierze udział w podej­mowaniu decyzji inwestycyjnych i długoterminowych inicjatyw strategicznych, a także publikuje białe księgi i inne raporty badawcze. Prologis publikuje badania dotyczące dynamiki rynku, która ma wpływ na działalność klientów Prologis, w tym zagadnienia związane z globalnym łańcuchem dostaw oraz rozwojem branży logistycznej i nieruchomości. Wyspecjalizowany zespół badawczy Prologis współpracuje ze wszystkimi działami firmy, aby pomóc w ukierunkowaniu strategii wejścia na rynek, ekspansji, przejęć i rozwoju Prologis.

Prologis

Prologis, Inc. jest światowym liderem w dziedzinie nieruchomości logistycznych, skoncentrowanym na rynkach o wysokich barierach i wysokim wzroście. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku firma posia­dała lub zainwestowała, na zasadzie własności lub poprzez przedsięwzięcia współinwestycyjne, w nieru­chomości i projekty deweloperskie o łącznej powierzchni około 95 mln metrów kwadratowych (1,0 mld stóp kwadratowych) w 19 krajach. Prologis wynajmuje nowoczesne obiekty logistyczne dla zróżnicowanej bazy około 5800 klientów, głównie w dwóch kategoriach: business-to-business oraz sprzedaż detaliczna/ realizacja zamówień internetowych.

Oxford Economics

Firma Oxford Economics została założona w 1981 roku jako przedsięwzięcie komercyjne z kolegium biznesowym Uniwersytetu w Oxfordzie w celu świadczenia usług prognozowania i modelowania gospodarczego dla brytyjskich firm i instytucji finansowych rozwijających się za granicą. Od tego czasu wyrośliśmy na jedną z głównych niezależnych firm doradczych na świecie, dostarczając raporty, prognozy i narzędzia analityczne dotyczące ponad 200 krajów, 250 sektorów przemysłowych oraz 7000 miast i regionów. Nasze najlepsze w swojej klasie globalne modele ekonomiczne i branżowe oraz narzędzia analityczne dają nam niezrównaną zdolność do prognozowania zewnętrznych trendów rynkowych i oceny ich wpływu na gospodarkę, społeczeństwo i biznes.

Siedziba firmy Oxford Economics mieści się w Oxfordzie (Anglia). Firma posiada również regionalne centra w Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie i Singapurze, a także biura na całym świecie: w Belfaście, Bostonie, Kapsztadzie, Chicago, Dubaju, Dublinie, Hongkongu, Los Angeles, Melbourne, Meksyku, Mediolanie, Paryżu, Filadelfii, Sztokholmie, Sydney, Tokio i Toronto. Zatrudniamy 400 pełnoetatowych pracowników, w tym ponad 250 zawodowych ekonomistów, ekspertów branżowych i redaktorów biznesowych – jeden z największych zespołów makroekonomistów i specjalistów w dziedzinie merytorycznego przywództwa. Nasz globalny zespół jest wysoce wykwalifikowany w pełnym zakresie technik badawczych i meryto­rycznego przywództwa, od modelowania ekonometrycznego przez opracowywanie scenariuszy i analizy wpływu ekonomicznego po badania rynkowe, studia przypadków, panele ekspertów i analizę internetową.

Oxford Economics jest głównym doradcą decydentów z kręgów korporacyjnych, finansowych i rządowych oraz liderów merytorycznych. Nasza światowa baza klientów obejmuje obecnie ponad 1500 organizacji międzynarodowych, w tym czołowe firmy i instytucje finansowe, kluczowe organy rządowe i stowa­rzyszenia handlowe, a także najlepsze uniwersytety, firmy konsultingowe i ośrodki analityczne.

 

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.