Zrównoważony rozwój to korzystny biznes

Dążymy do doskonałości w zakresie zarządzania środowiskiem, odpowiedzialności społecznej, etyki i kultury pracy. 

Deklaracja celu

Dążymy do tego, aby być wzorową firmą odpowiedzialną społecznie, minimalizować nasz wpływ na środowisko i maksymalizować korzyści dla naszych interesariuszy.

Nasze podejście do ESG

Jasno określone, nowoczesne przywództwo w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i etycznego zarządzania 
  • Zapewniamy odporność i długotrwałą ochronę wartości naszej działalności poprzez ocenę przyszłych zagrożeń, w tym związanych ze zmianami klimatycznymi 
  • Integrujemy fundamentalne zasady ESG, aby podejmować odpowiedzialnie decyzje inwestycyjne i biznesowe 

Programy badawczo – rozwojowe ukierunkowane na minimalizowanie wpływu działalności biznesowej oraz maksymalizowanie korzyści dla inwestorów 

  • Dbamy o odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi, obniżamy zużycie energii oraz wody w biurach i w nieruchomościach z naszego portfolio 
  • Inwestujemy w pracowników i w społeczności, aby zapewnić im bezpieczne i zdrowe, a przy tym zróżnicowane i otwarte środowisko pracy
Współpraca z interesariuszami w celu wdrażania rozwiązań będących odpowiedzią na bolączki ESG 
  • Nasze portfolio to nowoczesne, efektywne nieruchomości logistyczne w kluczowych lokalizacjach, spełniające potrzeby biznesowe naszych klientów oraz przynoszące korzyści społecznościom lokalnym 
  • Inwestujemy w szkolenia i możliwości rozwoju w zakresie tworzenia wyszkolonych kadr, zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia wydajności

Zrównoważony rozwój w skrócie

Stan na 31 grudnia 2019 r.
Prologis - Materiality Assessment

Badanie znaczenia czynników ESG

Począwszy od 2013 r. raz na dwa lata przeprowadzamy badanie znaczenia czynników ESG. W 2019 r. zaangażowaliśmy w tym celu naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, aby móc spojrzeć z wielu perspektyw na wpływ, jaki Prologis wywiera na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo.

Ocena znaczenia czynników ESG przeprowadzona w 2019 r. wyłoniła cztery istotne kwestie, którymi są: emisje, energia, lokalne społeczności i pośrednie skutki ekonomiczne.

Naszą ocenę przeprowadziliśmy zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). Zbadaliśmy w niej znaczenie działalności Prologis dla gospodarki, środowiska, społeczeństwa i naszych pozostałych interesariuszy.

Zespół Prologis w Warszawie, Polska

Metodologia sporządzania raportów

W przypadku wszystkich naszych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju podlegamy standardom Global Reporting Initiative (GRI).

Raporty ESG