Udržateľnosť je dobrý obchod

Usilujeme sa o pozíciu lídra v oblastiach životného prostredia, sociálnej zodpovednosti, etiky a spôsobu riadenia.

Vyhlásenie o účele

Usilujeme sa o to, aby sme boli príkladnou spoločnosťou, minimalizovali naše dopady na životné prostredie a maximalizovali prospech pre všetky strany, ktorých sa naše podnikanie dotýka.

Náš prístup k oblastiam ESG

Definovanie a rozvíjanie nových myšlienok v oblastiach ESG 
  • Zaisťujeme zachovanie odolnosti a dlhodobej hodnoty nášho podnikania na základe vyhodnocovania budúcich rizík, vrátene tých, ktoré súvisia so zmenou klímy

  • Integrujeme základné princípy ESG do nášho podnikania, čím zaisťujeme zodpovedné investovanie a obchodné rozhodnutia

Výskum a vývoj programov zameraných na elimináciu nepriaznivých dosahov a generovanie výhod pre stakeholderov

  •  

    Znižujeme spotrebu energií a vody a redukujeme množstvo odpadu produkovaného v našich kanceláriách aj naprieč naším portfóliom nehnuteľností

  • Investujeme do našich zamestnancov a komunít, čím zaisťujeme bezpečné, zdravé, inkluzívne a rozmanité pracovné prostredie

Partnerstvo so stakeholdermi pri implementácii riešení nedostatkov v oblastiach ESG

  • Naše portfólio pozostáva z moderných, efektívne fungujúcich nehnuteľností v lokalitách, ktoré zodpovedajú požiadavkám našich zákazníkov, a ktoré zároveň prinášajú hodnoty miestnym komunitám

  • Investujeme do školenia a vytvárania príležitostí pre kariérny rast, do rozvoja pracovných síl v segmente logistiky, do zdravia, bezpečnosti a produktivity zamestnancov

Stručné fakty o udržateľnosti v roku 2019

K 31. decembru 2019
Prologis - Materiality Assessment

Zhodnotenie prínosov

Od roku 2013 každé dva roky posudzujeme prínosy našej ESG stratégie. Do hodnotenia za rok 2019 sme zapojili interné aj externé zainteresované strany, ktoré zaistili širokú škálu pohľadov na súčasné vplyvy spoločnosti Prologis na životné prostredie, ekonomiku a spoločnosť.

Z najnovšieho hodnotenia našich dvojročných snáh vyplynuli štyri dôležité tematické okruhy: emisie, energie, miestne komunity a nepriame ekonomické dosahy.

Posudok bol vypracovaný na základe štandardov GRI a hodnotil význam Prologis pre ekonomiku, životné prostredie, spoločnosť a ďalšie zainteresované strany.

Prologis tím, Varšava, Pol´sko

Využitá metodika

Pri vypracovávaní správ o udržateľnosti postupujeme podľa štandardov Global Reporting Initiative (GRI).

Správy o udržateľnosti