Odhalování hodnoty dodavatelského řetězce

Shrnutí

Dodavatelské řetězce se neustále vyvíjejí a proměňují se proto i požadavky, které společnosti kladou na své nemovitosti. Toto je druhá část třídílné série, jež se zabývá rolí logistických nemovitostí v rámci dodavatelských řetězců. V první zprávě jsme zkoumali vlivy e-commerce a rostoucí úrovně služeb na dodavatelské řetězce a logistické nemovitosti. Zjistili jsme, že rostoucí segment e-commerce přibližuje dodavatelské řetězce blíže spotřebitelům a je řídícím faktorem rostoucí poptávky po nákladnějších výplňových logistických prostorách.

V tomto článku stavíme na získaných poznatcích a klademe si zásadní otázku: Jsou tyto nové síťové strategie udržitelné? Odpověď zní ano, a to ze dvou klíčových důvodů:

 1. E-commerce přináší spotřebitelům značné výhody. Umožnila vznik synchronizovaného obchodu (Synchronized Commerce), kde výběr/platbu/doručení jako součásti dodavatelských řetězců provádějí místo spotřebitelů prodejci.
 2. Logistické nemovitosti mohou generovat hodnotu vyšší, než jaké jsou náklady do nich vložené: V kontextu celkových dodavatelských řetězců představuje i velká změna týkající se logistických nemovitostí nízké náklady (méně než 5 % vynaložené částky a 25 – 35 bazických bodů příjmů), přesto může zásadním způsobem zlepšit úroveň služeb a správu nákladů.

Výzkumné oddělení Prologis Research se spojilo se Sequoia Partnership, vedoucí výzkumnou skupinou pro dodavatelské řetězce, aby společně vytvořily detailní odhad celkových nákladů dodavatelských řetězců. Výsledkem je nový model hodnocení trade-off situací, jež v rámci svých dodavatelských řetězců musí společnosti učinit, aby optimalizovaly náklady a přizpůsobily se rostoucím požadavkům na úroveň služeb. Tento model rovněž zohledňuje rostoucí vliv e-commerce na klíčové součásti end-to-end nákladů spotřebitelského řetězce: dopravu, práci, maloobchodní činnosti a logistické nemovitosti.

Na základě provedené analýzy bylo učiněno několik dodatečných zjištění, jež mohou napomoci budoucnosti dodavatelských řetězců a logistických operací:

 

 • E-commerce zintenzivňuje zaměření na strategickou lokaci distribučních center. Ve srovnání s kamennými prodejnami e-fulfilment vyžaduje realokaci 75 procent nákladů dodavatelského řetězce a vyvolává přibližně 400procentní nárůst v nákladech na distribuční centra a dopravu ke spotřebitelům.
 • Decentralizovaná distribuce v rámci e-fulfilmentu je nákladově nejefektivnějším modelem. Celkové náklady na dodávku jsou asi o 15 až 20 % nižší než u standardního procesu v tradičním maloobchodním modelu. Tyto nákladové úspory jsou zesíleny vyšší úrovní služeb, jež poskytují konkurenční výhodu.
 • Nové modely e-fulfilmentu (např. click-and-collect) se na logistické poptávce podílejí stejným způsobem jako tradiční nástroje e-fulfilmentu, což je přibližně 2,5 až 3násobek než u obchodníků v čistě kamenných prodejnách.
 • Změněné dodavatelské řetězce zintenzivňují potřebu pracovní síly a v příslušných lokalitách vytvářejí značnou nabídku pracovních míst.

Jedinou konstantou je změna

Naše první zpráva z této série se zaměřila na překrývající se trendy, které způsobují změny v oblasti nemovitostí: globalizaci, inovace týkající se dat/automatizace a dopravy – a očekávání spotřebitelů ohledně nižších nákladů, širšího výběru a rychlejší dodávky zboží. Tyto trendy vyvolaly tři důležité otázky týkající se dodavatelských řetězců a logistických nemovitostí.

infographic
 1. Sítě: Jak síťové strategie a důraz, který kladou na kvalitu služeb působí na logistické nemovitosti?
 2. Ekonomika: Co napovídá ekonomika těchto nových cest ke spotřebiteli o jejich dlouhodobém fungování a nemovitostech, jež vyžadují?
 3. Budoucí trendy: Jaké důsledky plynou pro logistické nemovitosti ve světle rozvíjejících se trendů v přepravě, produktivitě práce a chování spotřebitelů?

Těmito otázkami se zabýváme popořadě. Náš druhý článek se zaměřuje na ekonomiku spotřebitelských řetězců a nemovitostí několika způsoby. Zaprvé zaujímá end-to-end perspektivu a zohledňuje veškeré náklady spotřebitelských řetězců. Zadruhé zvýrazňuje a srovnává náklady a hodnotu, které vytvářejí různé strategie dodavatelských řetězců, především na základě porovnání kamenných prodejen a e-commerce. Zatřetí naše analýza podporuje dlouhodobé trvání strategií e-fulfilmentu, zejména decentralizovaných distribučních sítí, jež poskytují zákazníkům zvláště vysokou hodnotu.

Celkové náklady na dodávky: Dodavatelské řetězce z perspektivy end-to-end

Dodavatelské řetězce dodávají zboží přidanou hodnotu tím, že je dopravují z místa výroby na místo spotřeby. Tyto hodnotové řetězce jsou omezovány náklady, způsobilostí a vzájemnými závislostmi jejich vstupů, konkrétně dopravy, práce a nemovitostí:

 • Základní náklady dodavatelského řetězce. Tradiční analýzy dodavatelských řetězců se zaměřují na část hodnotového řetězce, kterou nazýváme „základní náklady dodavatelského řetězce“. Tyto základní náklady zahrnují veškeré náklady spojené s doručením zboží z přístavů do skladů (kamenných obchodů) nebo do balíkové sítě (e-commerce). 
 • End-to-end náklady, pouze přímé. Celkové náklady dodavatelského modelu berou v úvahu veškeré náklady v rámci hodnotového řetězce a zdůrazňují pozitivní roli logistických nemovitostí. Tento výpočet zahrnuje náklady od počáteční přepravy, jako je lodní oceánská doprava, až k nákladům spojeným s maloobchodními nemovitostmi.
 • End-to-end náklady, přímé a imputované. Se vzestupem e-commerce se dodavatelské řetězce prodloužily až k prahu dveří spotřebitelů, takže celkové náklady na dodávku musí také zahrnout dodání až do domu, a to buď výslovně formou přímého dodání koncovému spotřebiteli, nebo imputovaného, prostřednictvím spotřebitelů, kteří vynaloží náklady a čas pro získání svého zboží v obchodech.
infographic

Naše celkové náklady dodavatelského modelu se dělí náklady podle typu podle jejich vzájemný vztah ve struktuře dodavatelských řetězců. 

Mezi konkrétní kroky patří:

 1. Příchozí lodní oceánská doprava - např. poplatky v přístavech
 2. Povrchová doprava do distribučních center (DC) zahrnující výdaje za palivo, vybavení a platy řidičů dopravujících zboží do DC
 3. Všechny náklady spojené s DC –údržba center, pracovní síly a vybavení
 4. Povrchová doprava z DC – zahrnující náklady na palivo, vybavení a pracovní sílu zajišťující transport zboží mezi DC, obchody/zákazníky
 5. Maloobchodní náklady zahrnující veškeré náklady spojené s nájmem a pracovní silou
 6. Čas spotřebitele - měří se náklady spotřebitelů na získaní zboží od maloobchodníků a distributorů

Synchronized Commerce je procesem, kde výběr/platbu/doručení v rámci dodavatelských řetězců provádějí místo spotřebitelů prodejci.

Náš obecný přístup poukazuje na důležité věci, které jsou stejné napříč odvětvími. Dodavatelské řetězce se značně liší a naše analýza se zaměřila na tři kategorie: běžné zboží, potraviny a oblečení. Důležité společné rysy existují v každé kategorii – klíčové průměrné náklady dodavatelského řetězce se pohybují ve výši 5- 10 % z výnosu, naopak nájem tvoří přibližně 5 % z nákladů dodavatelského řetězce (nebo 25-50 bazických bodů příjmů). Najdeme ale i rozdíly, obzvláště pokud se budeme dívat do hloubky – například mezinárodní dodavatelské řetězce (běžné zboží) versus domácí (potraviny) nebo hi-touch versus low-touch zboží v případě oblečení – související náklady a pochopení fungování jednoho odvětví je možné uplatnit i v ostatních.

Nabízíme relativní kompromis v nastavení dodavatelského řetězce. Připravili jsme případovou studii o organizaci a nákladech na distribuci běžného zboží. Náš model je vytvořen na základě předpokladů o určitých druzích zboží, jejich velikosti a balení. Více podrobností najdete ve vysvětlivce č. 2. V níže uvedeném grafu ukazujeme veškeré náklady na dodávku na přímé bázi. Jsou tedy odhaleny náklady, které si maloobchodníci mohou v současné době dovolit při tradičním způsobu distribuce. Také zdůrazňujeme cenu spotřebitelského času a hodnotu dodávanou internetovými maloobchodníky díky Synchronized Commerce.

infographic

Zdroj: Sequoia Partnership, Prologis

Poznámka: Náklady založené na obecném zboží. Náklady na základě výpočtů Sequoia Partnership. Více o těchto výpočtech se dozvíte ve vysvětlivkách č. 2.

Významnou příležitostí zůstává zvyšování úrovně služeb a řízení nákladů. V minulosti se společnosti vždy snažily minimalizovat náklady v jednotlivých částech dodavatelského řetězce. Separátně si zajišťovali nemovitosti, dopravu, práci, vybavení atd. Optimalizace jednotlivých kategorií však nutně nemusí optimalizovat celý systém. Přední národní a mezinárodní organizace takto fungují již roky. Vše bylo samozřejmě zajišťováno v různých časových horizontech (smlouvy na denní, týdenní, měsíční či roční bázi a v případě nemovitostí se může jednat o mnoho let), což vytvářelo příležitosti k neustálé optimalizaci. Pokud si ale chtějí společnosti udržet konkurenceschopnost i v budoucnu, budou muset optimalizovat náklady a služby na úrovni celého dodavatelského řetězce.

Modernizace dodavatelských řetězců za účelem odhalení hodnoty a vytvoření příležitosti

Expanze dodavatelských řetězců v e-commerce vytváří nový úhel pohledu pro zjištění skutečných celkových end-to-end nákladů na dodávky. Dodavatelské řetězce se nyní rozpínají až k prahům dveří spotřebitelů a nabízejí jim větší pohodlí i výběr. Příkladem toho je vzestup Synchronized Commerce, v jehož rámci místo zákazníků provádějí výběr/platbu/doručení jako součásti dodavatelských řetězců maloobchodníci. Tyto aktivity představují další náklady, které jsou zachyceny pomocí našeho modelu. Níže uvedená tabulka porovnává náklady tradičních dodavatelských řetězců kamenných obchodů s dodavatelskými řetězci e-commerce a uvádí specifické rozdíly, včetně:

 • Celkové náklady na dodávky, pokud se vezmou v úvahu přímé i nepřímé náklady, se sníží o 15-20 procent (pro e-commerce vs. kamenné obchody).

Přechod od času spotřebitelů až po profesionalizovanou dopravu a práci v distribučních centrech konsoliduje a upravuje tyto aktivity a zvyšuje jejich účinnost.

 • Vzestup e-commerce způsobil výrazné změny na straně koncového odběratele v dodavatelských řetězcích, proměnu maloobchodu, povrchové dopravy z distribučních center a i jich samotných, jelikož společně představují přibližně 75 % přímých nákladů na dodavatelský řetězec.
 • V oblasti e-commerce došlo k nárůstu výdajů na dopravu a práci v distribučních centrech (odhadujeme 400% nárůst) a proto je nyní mnohonásobně důležitější zaměřit se na jejich řízení.
 • Tyto realokované náklady jsou určeny k budoucímu zvýšení efektivity, jelikož omni channel a e-fulfilment sítě jsou stále v počátečních fázích ve srovnání s vyspělejšími strategiemi pro distribuci v kamenných obchodech.
 • Tyto změny kladou důraz na volby v oblasti logistických nemovitostí s cílem zvyšovat úroveň služeb, snižovat dodací lhůty a cenu dopravy a zajistit adekvátní dostupnost pracovní síly.

Logistické nemovitosti jsou klíčovým faktorem úspěchu a přitom představují tu nejmenší finanční položku v hlavních kategoriích nákladů na dodavatelské řetězce. Jedná se o něco méně než 5 % celkových nákladů na dodávku. Vzhledem k tomu, že pronájem představuje malý podíl nákladů dodavatelského řetězce, vytvářejí volby v oblasti nemovitostí hodnoty přesahující náklady na ně vynaložené. Tyto volby jsou zároveň pákou umožňující kontrolu dalších nákladů. Pokračující důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb se promítá do výběru nemovitostí typu infill ze strany nájemců, kteří si vybírají nemovitosti s vyšším nájmem oproti levnějším alternativám. Vytváření těchto hodnot vede ke změnám v cenách logistických prostor, převážně na trzích a dílčích trzích, kde nájemné již vysoké je. Společnosti jsou ochotny platit vyšší nájemné v lokalitách s přidanou hodnotou. Toto platí zejména o oblastech s hustým osídlením, kde je nedostatek pozemků. Výhled do budoucna ukazuje, že ceny nájemného se budou v průběhu času lišit: komoditní prostor bude naceněn dle nákladů na výstavbu – u budov pro Last Touch® bude cena určena na základě dodané hodnoty.

Uživatelé logistických nemovitostí vynakládají 10 USD na dopravu na každý 1 USD vynaložený za nájem a 5–7 USD na pracovní sílu na každý 1 USD určený na nájem.

Podle názorů veřejnosti se to možná nezdá, ale je to právě elektronický obchod (e-commerce), který vytváří pracovní místa. Tradiční analýzy se soustřeďují pouze na pokles zaměstnanosti v maloobchodu, ale uniká jim značný růst v logistickém průmyslu (a akutní nedostatek pracovních sil). Prodlužování dodavatelských řetězců formalizuje dříve neorganizovanou pracovní sílu a vytváří pracovní místa. Historicky to byli spotřebitelé, kteří do dodavatelských řetězců vstupovali ve fázi výběr/platba/doručení. Tato „práce“ byla prováděna samostatně, neefektivně (bez koordinace a v malém) a nebyla uznávána jako formální zaměstnání či hospodářská činnost. Se vzestupem e-commerce jsou to maloobchodníci, kdo nyní tyto fáze dodavatelského řetězce – výběr/platbu/doručení – realizuje. Slučují a provádějí ve velkém denní činnosti spotřebitelů formou efektivní distribuce a vytvářením pracovních míst. Tyto role zahrnují technologická pracovní místa na podporu nakupování on-line, přebírání objednávek a přípravu doručení či pracovní místa v dopravě, díky nimž se zboží dostává ke koncovým spotřebitelům.

Logistické nemovitosti: Výhody nových inovativních forem dodávek v e-commerce

Nákladová konkurenceschopnost zavedených regionálních distribučních sítí pro e-commerce by měla i nadále vytvářet větší poptávku v blízkosti spotřebitelů. Naše analýza síťových nákladů pro e-commerce ukazuje, že decentralizovaná distribuce je více konkurenceschopná než centralizované provozy pro e-fulfilment. Pro centralizované modely přináší rozdělení objednávek na jednotlivé balíky daleko od spotřebitelů další náklady na dopravu, což zastíní další náklady na zásoby v geograficky rozdělených distribučních modelech. Podle odhadů zákládajících se na našem modelu jsou náklady na doručení do domácnosti v decentralizované síti zhruba čtvrtinové v porovnání s centralizovaným distribučním modelem. Dochází zde k přirozenému kompromisu mezi výhodami centralizované konsolidace zásob a náklady na dopravu a jak se rozšiřují on-line koncepty, budou regionalizované modely e-fulfilmentu stále vhodnější. Rychlejší dodávky umožňují také silná regionální síť a síť Last Touch®.

Experimentální modely dodávek, jako jsou click-and-collect nebo skřínky/kiosky, rozšiřují poptávku po logistických nemovitostech. V dodávkách v rámci e-commerce existují významné inovace, včetně click-and-collect (vyzvednutí v obchodě) či samoobslužných skřínek/kiosků. Tyto strategie získaly svůj podíl na vedoucích světových trzích e-commerce, jako jsou Tokio nebo Londýn. Maloobchodníci s těmito metodami několik let experimentovali, stále však zůstávají jen malou částí veškerých dodávek v e-commerce. Přesto jsou nákladově konkurenceschopné jak ve srovnání s tradiční distribucí do kamenných obchodů, tak tradičním plněním e-commerce – a mohou být dost silné na to, aby zůstaly, jak ukazuje tabulka níže.

infographic

 

Tyto nové modely e-fulfilmentu vytvářejí poptávku po logistických nemovitostech velice podobným způsobem jako tradiční dodávky v e-commerce. Objednávky jak přes click-and-collect, tak kiosky/skřínky jsou běžně pokrývány z regionálních distribučních center, městských distribučních center a Last Touch® zařízení. Dva klíčové faktory, které brání maloobchodníkům využívat obchody pro fulfilment.

 • O zásobách a jejich dostupnosti. Objednávky on-line vyžadují vysokou míru spolehnutí se na množství zásob pro zaručení dodávky ve fázi jejího přijetí. V oblasti maloobchodu toto spolehnutí neexistuje. Namísto toho se v rámci dodavatelských řetězců místem, kde jsou známy přesné stavy zásob, stávají regionální a městská distribuční centra.
 • Lokace pro jednotlivá vyzvedávání zboží. Provoz týkající se jednotlivých vyzvedávání zboží ovlivňuje existující operace prodejen a staví v otázce zásob maloobchodníky do konkurenčního vztahu se spotřebiteli. Navíc plnění objednávek z prodejen přináší některé zbytečné operace (například přebalení z krabic na jednotlivé kusy, pak jednotlivé kusy spárovat s on-line objednávkou), a tím se zvyšují náklady.

Závěr

Pro dodavatelské řetězce je jedinou konstantou změna. Náš model ekonomiky dodavatelských řetězců nicméně pomáhá odhalit nejsilnější trendy v odvětví.  Napomáhá též vyhodnotit kompromisy, jež musí dodavatelské řetězce dělat s ohledem na rostoucí úroveň služeb. Nejvíce relevantní body pro majitele a provozovatele nemovitostí jsou následující:

 1. Stávající síťové strategie e-fulfilmentu jsou dlouhodobé, jelikož přinášejí značnou hodnotu ve smyslu příležitosti ušetřit náklady v rámci distribuční sítě.
 2. Díky e-commerce se zintenzivňuje zaměření na strategii umístění distribučních center. V případě kamenných obchodů vyžaduje e-fulfilment přerozdělení 75 procent nákladů na dodavatelský řetězec, což vyvolá zhruba 400procentní nárůst výdajů na distribuční centra a dopravu ke spotřebitelům.
 3. Decentralizovaná distribuce e-fulfilmentu je nejefektivnějším modelem, co se týče nákladů. Výše celkových nákladů je o 15-20 %  nižší oproti self-fulfilmentu v tradičním maloobchodním modelu. Tato úspora navíc umožní zlepšit úroveň služeb, což poskytuje konkurenční výhodu.
 4. Nové metody e-fulfimentu (jako např. click-and-collect) zvyšují poptávku po logistice stejně jako tradiční e-fulfilment, což představuje 2,5 až 3násobek tradičního prodejce v kamenných obchodech.
 5. Rekonfigurované dodavatelské řetězce zesilují potřebu spolupráce a vytvářejí značné pracovní příležitosti pro lokální komunity.

Co by mohla přinést budoucnost? Tento článek se zaměřuje na současný stav dodavatelských řetězců. Naše další zpráva zkoumá budoucí trendy. Technické inovace a hospodářské cykly vedou ke změně nákladových položek dodavatelských řetězců, zejména co se týká dopravy, pracovní síly a vybavení. Inovace, jako jsou alternativní paliva, robotika a automatizace, zpracování velkých objemů dat/prediktivní analýzy, budou ovlivňovat budoucnost dodavatelských řetězců a případně i typy nejžádanějších logistických nemovitostí.

 

Vysvětlivky

 1. Za účelem přímého srovnaní, jak je uvedeno níže, budeme přepokládat, že práce spotřebitele má hodnotu 50 % středního příjmu, nebo přibližně 10 dolarů/hod., což znamená o téměř 50 % vyšší celkové náklady na dodávky pro kamenné obchody.
 2. Znázorněné náklady vycházejí z aktuálních tržních cen v rámci dodavatelských řetězců s běžným zbožím a slouží ke sjednocení základní struktury nákladů dodavatelských řetězců. Dodavatelské řetězce a naše výpočty jsou výsledkem rozhodnutí a předpokladů. Mezi hlavní výhody patří síťové strategie, jako jsou místa původu a určení (např. ze Šanghaje do New Jersey a dále do New Yorku); zboží, rozměry krabic a balení pro účely dimenzování skladu a potřeb dopravy; spotřebitelské nákupní zvyklosti, jako jsou zboží na objednávku zákazníka a podíl vráceného zboží; a příslušné maloobchodní provozní náklady. Oceňování času spotřebitelů vyžaduje také předpoklady, jako jsou čas na nákup a dopravu, objednávané množství (např. počet výrobků zakoupených při jedné cestě) a mzdy, jakou si spotřebitelé cení svůj čas.

 

Související materiál